Životné prostredie a energia

Manažment životného prostredia UM

Tri témy - jeden kurz

Normy, právne predpisy a vyhlášky ponúkajú v dnešnej dobe veľké množstvo modelov v oblasti:

 • kvality
 • životného prostredia
 • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Organizácie vytvárajú alebo chcú zaviesť systémy riadenia kvality ISO 9001, životného prostredia ISO 14001 a/alebo EMAS, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001, SCC a SCP. Často sa objavujú rozdielne kategórie zodpovedností, ciele, ktoré, ako ukazuje audítorská prax, často pôsobia protichodne.

Prevádzky stále viac vsádzajú na implementáciu integrovaných systémov riadenia. Integrácia ponúka mnoho výhod: jasne rozdelenej zodpovednosti, prehľadnosť celého systému spoločnosti a z toho plynúca optimalizácia nákladov.

Otázkou teda nie je, či je integrácia tou správnou cestou – tu sa všetci zhodneme, otázkou zostáva, ako nastaviť optimálnu integrovanú štruktúru. Integráciu musí tiež zodpovedať jednotná dokumentácia a zohľadnenie všetkých podstatných prvkov systému.

Pri úspešnom absolvovaní všetkých troch tematických okruhov, dostanú účastníci certifikát „Manažér integrovaných systémov riadenia“ a „Auditor integrovaných systémov riadenia“.

Profesijná orientácia

Reprezentant systému riadenia životného prostredia

Reprezentanti environmentálneho manažmentu majú nevyhnutné znalosti a zručnosti, aby mohli nastaviť a riadiť manažment životného prostredia a vykonávať interné audity. Podporujú vedenie spoločnosti, motivujú a školia spolupracovníkov a sú dôležitými komunikačnými osobami pre orgány verejnej moci.

Manažér systému riadenia životného prostredia

Manažéri životného prostredia disponujú dodatočným know-how a zručnosťami umožňujúcimi im ďalej rozvíjať systém manažmentu životného prostredia. Vnímajú zásadné ekologické súvislosti, ktoré podporujú vzdelávanie a povedomie spolupracovníkov. Ďalej rozumie požiadavkám kladeným na hodnotenie aspektov životného prostredia. Do ich kompetencií spadajú zásady efektívneho nakladania s materiálmi a energiami, náklady životného prostredia, ekologická kontrola (eco-controlling) a vyhotovovanie environmentálnych správ.

Štruktúra kurzu

Reprezentant systému riadenia životného prostredia

 • Integrovaný systém riadenia - požiadavky (3 dni)
 • Systém riadenia životného prostredia (3 dni)
 • Integrovaný systém riadenia - pracovné právo a právo životného prostredia (2 dni)
 • Integrovaný systém riadenia - metódy a nástroje (3 dni)
 • Skúška Reprezentant systému riadenia životného prostredia (1 deň)

Manažér systému riadenia životného prostredia

 • Systém riadenia životného prostredia v praxi (3 dni)
 • Integrovaný systém riadenia - rozvoj organizácie (3 dni)
 • Prípadové štúdie environmentálneho manažmentu a príprava na skúšku (1 deň)
 • Skúška Manažér systému životného prostredia (2 dni)

Pre viac informácií, termíny a cenu nám napíšte.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

+43 732 34 23 22