Motivácia a benefity

Cieľom štandardu pre energetický manažment je nastavenie systémov a procesov tak, aby zlepšovali hospodárenie s energiami a znižovali nielen energetickú spotrebu, ale aj energetické náklady, obmedzovali skleníkové plyny a minimalizovali ďalšie dopady na životné prostredie. Systematický prístup sa prelína celým environmentálnym manažmentom organizácie, je nastavený, implementovaný a hodnotený podľa politiky hospodárenia s energiami, definovaných strategických cieľov a akčných plánov organizácie. Rakúska agentúra pre energetiku (Austrian Energy Agency) odhaduje potenciál úspory energií v organizácii priemerne 10-20%.

Norma má rovnakú štruktúru ako ďalšia z rodiny ISO, vďaka čomu je zaistená jej kompatibilita primárne s ISO 9001 a ISO 140001. ISO 50001 je založená na trvalom zlepšovaní podľa PDCA cyklu (plan-do-check-act) a začleňuje hospodárenie s energiami do každodenných činností organizácie. Význam štandardu ISO 50001 neustále rastie a to aj vzhľadom na smerovanie národnej i medzinárodnej politiky životného prostredia zamerané na klimatické zmeny a hospodárenie s energiami. Okrem toho aj vďaka tomu, že norma podporuje Ciele udržateľného rozvoja OSN, predovšetkým ciele č. 7 (Dostupné a čisté energie) a č.13 (Klimatické opatrenia).

Ciele

ISO 50001:2018 sa zameriava na znižovanie energetickej spotreby, zvyšovanie energetickej účinnosti a znižovanie emisií skleníkových plynov, čo ruka v ruke vedie k redukcii energetických nákladov organizácie a k zvýšeniu jej profitu.

Cieľová skupina

Systém riadenia hospodárenia s energiami podľa ISO 50001 je vhodný pre všetky organizácie bez ohľadu ich na veľkosť či zameranie. Obzvlášť prínosný je energetický manažment pre spoločnosti s veľkými energetickými výdavkami, ktorým ponúka komplexný a systematický prehľad požiadaviek spolu s odporúčaniami na ich implementáciu.

Štandard umožňuje malým a stredným podnikom urobiť prvé kroky pri zavádzaní energetického manažmentu so zameraním na vybranú oblasť. Na druhej strane, organizácie s už zavedeným systémom riadenia životného prostredia môžu vďaka ISO 50001 postúpiť v enviromentálnej oblasti ešte o krok ďalej.

Předpoklady

Pojem energie zahŕňa v rámci ISO 50001 oi tiež elektrinu, palivá, paru, stlačený vzduch a obnoviteľné zdroje. Pojem užívanie energií je tiež nahliadaný veľmi komplexne a obsahuje napr. osvetlenie, ventiláciu, kúrenie, chladenie vr. klimatizácia, ohrievanie, transport či výrobné a spracovateľské linky.

ISO 50001 sleduje High Level Structure (HLS):

 1. Rozsah (Scope)
 2. Normatívne dokumenty
 3. Pojmy a definície
 4. Kontext organizácie
 5. Vedenie
 6. Plánovanie
 7. Podpora
 8. Prevádzka
 9. Hodnotenie výkonu
 10. Zlepšovanie

Základné požiadavky štandardu:

 • plánovanie energetických procesov vr. určenie kľúčových energetických ukazovateľov a východiskových bodov (tieto koncepty sú bližšie špecifikované v revízii normy)
 • určenie relevantných faktorov majúcich vplyv na energetický manažment vr. zosúladenie vzájomných vzťahov s prijatými normami
 • akčné plány
 • určenie zodpovedných osôb majúcich vplyv na energetickú spotrebu
 • zlepšovanie systému hospodárenia s energiami a energetického výkonu
 • ukazovatele energetickej výkonnosti pre oblasť nákupu a vzhľad zariadenia
 • integrácia do výrobných procesov

Pravidlá pre prechod na ISO 50001:2018

ISO 50001 bolo vydané 21. augusta 2018 a nahradilo ISO 50001:2011 po uplynutí trojročného prechodného obdobia. IAF (Medzinárodné akreditačné fórum - International Accreditation Forum) stanovilo, že od 21. februára 2020 ďalej majú byť audity realizované podľa ISO 50001:2018. Platnosť certifikátov vydaných podľa ISO 50001:2011 uplynula 20. augusta 2021.

Súvisiace štandardy

ISO 9001, ISO 14001, EMAS, Správy o trvalej udržateľnosti.

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22