Motivácia a benefity

Na svete je asi 440.000 spoločností certifikovaných podľa ISO 14001 a ich počet každým rokom narastá.

V zásade sleduje ISO 14001:2015 High Level Structure (HLS) rovnako ako ISO 9001. K tomu bola schválená nová príloha. Táto príloha dáva inštrukcie všetkým technickým výborom pre oblasť systémov riadenia ohľadne štruktúry a kľúčového obsahu. Dôležité témy tejto revízie sú určené už samotnými požiadavkami. Nové priority v súvislosti s otázkami rizík, vedenie, kontext organizácie, kompetencie a jednotný termín „dokumentovaná informácia“, sú témy určené spoločnou štruktúrou a kľúčovým obsahom. Okrem ISO 9001, 14001 a 45001 (pôvodne OHSAS 18001), tvorí táto príloha základ pre všetky štandardy systému riadenia, ktoré budú v budúcnosti revidované. Vďaka tomu bude zjednodušená spoločná implementácia viacerých štandardov do integrovaného systému riadenia.

Ciele
 • ochrana životného prostredia pomocou zníženia alebo eliminácie škodlivých dopadov
 • zníženie možných negatívnych vplyvov na spoločnosť
 • podpora organizácie pri plnení environmentálnych záväzkov
 • zlepšenie environmentálneho správania
 • kontrola alebo vplyv na to, akým spôsobom sú služby alebo produkty vyvíjané, produkované, distribuované, využívané či likvidované v rámci aktivít organizácie
 • dosiahnutie možných finančných a výrobných výhod pre lepšiu pozíciu na trhu
 • oznamovanie informácií voči relevantným zainteresovaným stranám vedúce k budovaniu a zisteniu dôvery
Štruktúra

ISO 14001 sleduje novú štruktúru podľa revízie 2015:

 1. Rozsah (scope)
 2. Normatívne dokumenty
 3. Termíny a definície
 4. Kontext organizácie
 5. Vedenie
 6. Plánovanie
 7. Podpora
 8. Prevádzka
 9. Hodnotenie výkonu
 10. Zlepšovanie
Najvýznamnejšie požiadavky

Prehľad najdôležitejších požiadaviek ISO 14001:2015.

článok 4 - Kontext organizácie

Požiadavka analýzy kontextu organizácie je zameraná hlavne na lepšie koncepčné a celkové porozumenie konkrétnej spoločnosti, napr.: s ohľadom na všetky zainteresované strany, ich potreby a očakávania rovnako ako možné ovplyvňujúce faktory. Kontext tiež znamená, že musí byť braná do úvahy otázka životného prostredia v prípade aktivít spoločnosti, jej výroby a poskytovania služieb.

článok 5 - Vedenie

Top manažment musí ešte viac pracovať s umením leadershipu. Čo znamená okrem iného, ​​že otázky životného prostredia musia byť integrované do podnikateľského procesu rozhodovania a strategického plánovania. Top manažment má podstatne dôležitejšiu úlohu, nielen z dôvodu pôsobenia ako vzor (aktívna rola leadershipu), ale aj preto, že už nie je požadované zavedenie funkcie „Zástupca pre životné prostredie“. V praxi ale bude táto osoba pokračovať vo svojej činnosti, aby zabezpečila súlad s právnymi, technickými a ekologickými požiadavkami v každodennom chode spoločnosti.

článok 6 - Plánovanie

Vďaka štruktúre HLS („High Level Structure“) nájdeme prístup založený na plánovaní rizík aj v norme ISO 14001:2015. Tento prístup zahŕňa stanovenie rizík a príležitostí z perspektívy analýzy kontextu spoločnosti, environmentálnych aspektov a vplyvov, právnych požiadaviek a pripravenosti reagovať na mimoriadne udalosti vrátane ich riešenia. Z uvedených aspektov majú vyplynúť riziká a príležitosti pre danú spoločnosť. Adekvátne reakcie musia byť naplánované, implementované a následne revidované pre zaistenie efektivity. Organizácia má povinnosť definovať environmentálne otázky plynúce z jej aktivít, výroby a služieb, aby ich mohla úspešne kontrolovať a ovplyvniť.

Na základe zvolených kritérií musia byť stanovené enviromentálne dopady. Termín „právne požiadavky“ sa mení na „záväzky dodržiavania“, čo zahŕňa nielen dodržiavanie právnych predpisov, ale aj ďalších povinností rovnako ako seba-reštriktívnych opatrení. Tu sa jedná hlavne o zmenu názvoslovia.

článok 7 - Podpora

Povedomie a kompetencie sú dva zvláštne body v článku 7, čo znamená, že sa ich pozícia oproti minulosti povýšila. Interná aj externá komunikácia vzrástla na význame. Interná komunikácia je úzko spojená s interným kontextom spoločnosti. Analogicky, externá komunikácia je spätá s externým kontextom. Externá komunikácia je požadovaná na zabezpečenie istoty pomocou dialógov o životnom prostredí a činnostiach s externými cieľovými skupinami. V článku 7 sú tiež stanovené požiadavky týkajúce sa dokumentácie.

článok 8 - Výroba

Článok 8 je určený hlavne na plánovanie a kontrolu výroby a všetkých procesov vrátane tých outsourcovaných. Požiadavka životného cyklu produktov a služieb pretína ako nový aspekt celú normu a je bohato popísaná v bode 8.1. Je pravdou, že v norme ISO 14001:2015 nie je kladený dôraz iba na analýzu životného cyklu. Avšak, všetky fázy cyklu musia byť brané do úvahy a spoločnosť má povinnosť vyhodnotiť v akom rozsahu je schopná ich kontrolovať a ovplyvňovať. V bode 8.2 je spomenutá pripravenosť na mimoriadne udalosti a reakcie na ne.

článok 9 - Hodnotenie výkonu

Environmentálne správanie sa musí neustále zlepšovať. V zásade sa nejedná o nič nové. Enviromentálny výkon je merateľným výsledkom manažmentu environmentálnych aspektov danej organizácie. V rámci revízie hrajú novo rolu indikátory. Vstupy v hodnotení výkonu zahŕňajú aj prehľad súladu so „záväzkami dodržiavania“, interným auditom a hodnotením vedenia. Tu sa teda opäť uzatvára kruh pri top manažmente spoločnosti.

Akreditácia

Quality Austria je akreditovaná pre vykonávanie certifikácií na základe normy ISO 14001 podľa rakúskej zbierky Federal Law Gazette, nariadenie číslo: 182 vydaného dňa 4. 5. 2006.

Súvisiace štandardy

EMAS, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001 (ISO 45001), SCC, Správy o trvalej udržateľnosti.

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22