Životné prostredie a energia

EMAS (Eco Management & Audit Scheme)

Motivácia a benefity

EMAS je akronymom „Eco Management a Audit Scheme“, ktorý niekedy býva označovaný pojmom "Eco-Audit". EMAS pomáha organizáciám kontinuálne a nezávisle zlepšovať ich internú ochranu životného prostredia a prináša mnoho ďalších benefitov:

 • zvýšenie dôveryhodnosti a transparentnosti voči verejnosti v oblastiach týkajúcich sa ochrany životného prostredia
 • zvýšenie právnej istoty
 • zabezpečenie budúcnosti spoločnosti v dlhodobom horizonte
 • konkurenčná výhoda vďaka lepšej image spoločnosti v očiach zákazníkov, zamestnancov, dodávateľov a verejných orgánov
 • väčšie stotožnenie zamestnancov s organizáciou
 • zvýšenie produktivity a zníženie nákladov
 • zníženie výrobných nákladov vďaka úsporám na energiách aj surovom materiáli a znížení množstva odpadu
 • konsolidácia administratívnych rozhodnutí a kvót založených na Environment Management Act
 • zjednodušenie administrácie
Ciele

EMAS sa zameriava u organizácie na:

 • vedenie a dokumentáciu súladu s právnou úpravou
 • dokumentáciu environmentálneho správania v environmentálnom vyhlásení
 • identifikáciu a elimináciu ekologických a ekonomických slabých stránok
 • zníženie nákladov vďaka úspore materiálu alebo energií
Cieľová skupina

EMAS je vhodný pre každú organizáciu, ktorá chce celkovo vylepšiť svoje environmentálne správanie a internú ochranu životného prostredia. Spoločnosti, výrobné závody, orgány verejnej správy i malé a stredné podniky (MSP) môžu využiť EMAS ako prínosný systém riadenia.

Kritériá

Podľa Nariadenia EMAS systém riadenia životného prostredia nemusí byť len v súlade so všetkými požiadavkami článku 4 ISO 14001 (Požiadavky systému riadenia životného prostredia), ale musí tiež spĺňať minimálne nasledujúce kritériá:

Súlad s právnou úpravou

Hodnotiteľ životného prostredia označí environmentálne vyhlásenie za neplatné, ak zistí v priebehu hodnotenia, že spoločnosť nie je v súlade s právnymi normami.

Zlepšovanie environmentálneho výkonu

Organizácie musia samy prispievať k trvalému zlepšovaniu ich environmentálneho správania.

Externá komunikácia a vzťahy

Environmentálne vyhlásenie je jedným z dôležitých komunikačných prostriedkov. Ďalej sa má viesť otvorený dialóg s verejnosťou a ďalšími zainteresovanými stranami, čo je hodnotiteľom overené v priebehu auditu.

Zapojenie zamestnancov

Spoločnosť musí preukázať aktívne zapojenie zamestnancov do procesu trvalo udržateľného zlepšovania.

Požiadavky stanovené EMAS:

 • vytvorenie systému riadenia životného prostredia pre definíciu, implementáciu, hodnotenie, revíziu a kontinuitu politiky životného prostredia
 • vyhotovenie internej správy o životnom prostredí
 • vykonanie interného auditu životného prostredia
 • vyhotovenie environmentálneho vyhlásenia
 • zaslanie environmentálneho vyhlásenia registračnému orgánu (kompetentnému orgánu)
Akreditácia

Quality Austria – vzdelávacia, certifikačná a posudková spoločnosť je akreditovaná ako kompetentný orgán Federálnym ministerstvom pre ochranu klímy, životného prostredia, energie, mobilitu, inovácie a technológie (BMK/Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie).

Súvisiace štandardy

ISO 9001, ISO 14001, SCC, ISO 45001, Správy trvalej udržateľnosti, eccos22®, ONR 192500

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22