Zdravotníctvo a sociálne služby

Kurz manažment kvality v zdravotníctve

Prehľad
Zavedením systému manažmentu kvality je pozornosť venovaná kvalite všetkých procesov, od vývoja stratégie až po prevádzkové činnosti. Návrh, riadenie a kontrola všetkých procesov a postupov v organizácii je umožnená vďaka ich definovaniu, zobrazeniu a meraniu, čím tiež dochádza k trvalému zlepšovaniu. Tieto požiadavky sa stále častejšie vzťahujú aj na organizácie v zdravotníctve (napr. Outcome Data = kvalita výsledkov). Tento kurz odovzdáva účastníkom znalosti, ktoré im umožnia zaviesť systém riadenia kvality v zdravotníctve. Dôraz je kladený na techniky riadenia, znalosti štandardov, techniky vedenia a procesne orientované myslenie a konanie. Pre účastníkov sa odporúča aspoň 1 rok odbornej praxe v zdravotníctve alebo sociálnych službách. Znalosť systematických procesov je výhodou.
Profesijná orientácia

Reprezentant systému riadenia kvality v zdravotníctve

Reprezentanti systému riadenia kvality v zdravotníctve majú základné znalosti a zručnosti pre nastavenie alebo rozšírenie systému riadenia kvality v zdravotníckych organizáciách podľa najnovšieho stavu techniky a pre zabezpečenie evidencie o dokumentovaných informáciách. Rozumie tomu, ako sa zavedený systém dá integrovať s inými systémami riadenia, ako je napr. systém riadenia životného prostredia alebo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Okrem toho si osvoja nevyhnutné základy vykonávania interných auditov.

Manažér systému riadenia kvality v zdravotníctve

Manažéri systému riadenia kvality v zdravotníctve majú potrebné znalosti a zručnosti na to, aby mohli v zdravotníckych organizáciách zaviesť a ďalej efektívne rozvíjať systém manažmentu kvality špecifický pre danú organizáciu. Ďalej vedia viesť evidenciu , pracovať so zdokumentovanými informáciami a disponujú základnými znalosťami pre vykonávanie interných auditov. Rozumie tomu, ako podporovať integráciu s inými systémami riadenia. Okrem toho dokážu používať nástroje a štatistické metódy, ktoré napomáhajú a sú významné pri rozhodovaní. Osvojili si tiež metódy na meranie kvality, motivácie i evidencie nákladov, ktoré slúžia nielen na zavedenie modelu EFQM v danej organizácii, ale aj na zlepšovanie podnikových procesov a môžu aktívne prispievať k trvalému rozvoju danej organizácie.

Štruktúra kurzu

Reprezentant systému riadenia kvality v zdravotníctve

  • Integrovaný systém riadenia - požiadavky (3 dni)
  • Systém riadenia kvality v zdravotníctve (3 dni)
  • Integrovaný systém riadenia - metódy a nástroje (3 dni)
  • Skúška Reprezentant systému riadenia kvality v zdravotníctve (1 deň)

Manažér systému riadenia kvality v zdravotníctve

  • Štatistické metódy rozhodovania (3 dni)
  • Integrovaný systém riadenia - rozvoj organizácie (3 dni)
  • Zdravotnícke právo (2 dni)
  • Skúška Manažér systému riadenia kvality v zdravotníctve (2 dni)

Pre viac informácií, termíny a cenu nám napíšte.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.
+43 732 34 23 22