Zdravotníctvo a sociálne služby

Dynamika v zdravotníctve

Dynamický rozvoj zdravotníctva, ktorý je založený na certifikátoch, inšpekciách, posudkoch, hodnoteniach, akreditáciách, povoleniach, školeniach a zodpovednostiach za spôsobilosť, pokračuje neúprosne vpred. Moderné trendy sú jasne viditeľné v mnohých odvetviach: ďalší vývoj smerom k modelu Excellence EFQM, otázka riadenia rizík, ochrany a systému životného prostredia, BOZP, riadenia bezpečnosti, hygieny a potreba zaistenia úplného súladu s právnymi požiadavkami.

V dnešnej dobe je možnosť prezretia recenzií zdravotníckych zariadení podporovaná nielen verejným sektorom, ale aj samotnými klientmi.

Moderné, vyspelé organizácie už urobili rozhodnutie vykročiť smerom k integrovaným systémom riadenia (kvalita, životné prostredie, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a mieria k zavedeniu modelu Excellence EFQM. Ďalej je v pláne zvýšené sledovanie detailných aspektov zavedených systémov riadenia kvality (napr. riadenie rizík a súvisiaca bezpečnosť pacientov)

Nemennou súčasťou zostáva požiadavka na splnenie všetkých právnych a správnych podmienok. V mnohých krajinách sú už systémy riadenia kvality v zdravotníckych zariadeniach vyžadované a to nielen zo strany autorít, ale predovšetkým zo strany klientov.

Zdravotnícke a sociálne služby

Ďalším významným aspektom je skutočnosť, že psychologický tlak a stres (napr. syndróm vyhorenia) medzi kvalifikovanými zamestnancami môže značne ovplyvniť samotnú existenciu daného zariadenia či organizácie, pretože zabezpečenie vysokej úrovne kvality veľmi úzko súvisí s nájdením vysoko kvalifikovaného personálu. V tejto chvíli je potrebné ďalej rozvíjať riadenie kvality pomoci s ohľadom na efektivitu a výkonnosť spolu s ďalším rozvojom firemnej kultúry.

Quality Austria neponúka iba uznávané vzdelávacie kurzy, ale aj odborné znalosti uznávaných špecialistov. Toto zaisťuje našim zákazníkom istotu nielen najnovších poznatkov zo špecifických odborov, ale aj dlhodobé benefity.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

+43 732 34 23 22