Prehľad

V centre záujmu kurzu sa nachádzajú prevádzkové riziká a implementácia opatrení do prevádzky organizácie.

Vzhľadom na metodickú blízkosť systému riadenia kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia či hygieny predstavuje riadenie rizík cenný doplnok týchto oblastí. Školenie riadenia rizík zvyšuje kvalifikáciu všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, či sú konatelia, manažéri kvality, špecialisti BOZP atď.

V kurze riadenia rizík je osobitná pozornosť venovaná väzbám na existujúce systémy riadenia.

Riadenie rizík je prierezovou úlohou, ktorá berie do úvahy aktivity celej organizácie, najmä činnosti v oblasti financií, kvality produktov a služieb, životného prostredia i informačnej bezpečnosti. Cieľom je zabezpečiť dlhodobý úspech spoločnosti vďaka kontrole existujúcich rizík. Riadenie rizík navyše významne prispieva k preukázaniu starostlivosti riadneho hospodára, ktorá je zo zákona uložená každému konateľovi alebo členovi predstavenstva, a zvyšuje tak dôveru investorov a poisťovní.

Profesijná orientácia

Reprezentant systému riadenia rizík

Reprezentanti systému riadenia rizík dokážu systematicky hodnotiť a riešiť riziká plynúce z prevádzky podnikania. Okrem toho disponujú aj znalosťami o druhoch rizík, procesoch na riadenie rizík, o základných metódach ich identifikácie, analýz a hodnotení vrátane ich náležitej aplikácie. Preventívne zvládanie rizík je pritom nazerané rovnako ako kontinuita podnikania. Vďaka tomu sú tiež náležite komunikované najvýznamnejšie rámcové podmienky.

Manažér systému riadenia rizík

Manažéri riadenia rizík disponujú znalosťami, zručnosťami a schopnosťami potrebnými na systematickú identifikáciu a hodnotenie všeobecných i konkrétnych rizík. Dokážu vypracovať a implementovať akčné plány pre elimináciu či prevenciu rizík. Majú komplexné prevádzkové a systematické znalosti rizík. Poznajú najdôležitejšie právne a regulačné požiadavky aj metódy a nástroje, ktoré vedia systematicky integrovať do existujúcich prevádzkových procesov riadenia danej organizácie.

Štruktúra kurzu

Reprezentant systému riadenia rizík

  • Kurz Reprezentant riadenia rizík
  • Skúška Reprezentant riadenia rizík

Manažér systému riadenia rizík

  • Kurz Manažér riadenia rizík
  • Skúška Manažér riadenia rizík

Pre viac informácií, termíny a cenu nám napíšte.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionálny zástupca SK, produktový špecialista pre oblasť integrovaných systémov riadenia a informačnú bezpečnosť odeslat e-mail

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionálny manažér CZ & SK

+43 732 34 23 22