Motivácia a benefity

Norma ISO 55001 (Manažment aktív - požiadavky na systém manažérstva) poskytuje organizáciám pomoc pri systematickom zaznamenávaní ich celkového dlhodobého hmotného majetku (napr. strojov, zariadení, budov, infraštruktúry, nehnuteľností a externých zariadení), ako aj obežného majetku (napr. manažment náhradných dielov).

Medzi výhody systému riadenia majetku patrí okrem iného zlepšenie výkonnosti a optimalizácia nákladov zvýšením návratnosti investícií a zachovaním hodnoty majetku. Okrem toho sa prínosy riadenia rizík generujú vyváženosťou nákladov a rizík vzhľadom na požadovanú výkonnosť aktív.

Štandard slúži aj ako základ pre rozhodovanie manažmentu, zvyšuje transparentnosť, zlepšuje vzťah dôvery so zainteresovanými stranami (napr. bankami, fondmi, ...) a poskytuje rozhranie s inými systémami riadenia. Keďže norma ISO 55001 je založená na systéme High Level Structure, jej systematická štruktúra je podobná štruktúre, ktorú možno nájsť v normách ISO 9001, ISO 14001 alebo ISO 45001. To uľahčuje integráciu systémov riadenia podľa ISO 55001 do existujúcich systémov a umožňuje rýchle využitie synergií.

Prínosy pre užívateľov systematického manažmentu aktív podľa normy ISO 55001 vyplývajú z integrovaného prístupu, najmä v organizáciách s vysokou úrovňou prepojenia a intenzitou aktív, napr. v priemyselnom sektore (chemický, petrochemický, oceliarsky, banský atď.), v sektore infraštruktúry (energetika, zásobovanie vodou, doprava, kliniky atď.), v sektore nehnuteľností (správa bytov a majetku) a v sektore služieb.

Ciele
 • Zabezpečenie kvality, transparentnosti a porovnateľnosti pri správe aktív
 • Zavedenie všeobecného modelu kvality pre poskytovanie odborných postupov a služieb
 • Zabezpečenie spôsobilosti v oblasti správy majetku
Cieľová skupina

Súkromné a štátne podniky s veľkým objemom aktív

Požiadavky

Zavedenie požiadaviek normy ISO 55001 do praxe umožňuje organizácii získať vysoké prínosy z hmotného a nehmotného majetku. Manažment aktív zabezpečuje dosiahnutie cieľov manažmentu aktív spoločnosti a identifikáciu príležitostí a rizík. Systém manažérstva podľa normy ISO 55001 prispieva k systematickému rozvoju organizácie vrátane optimalizácie procesov. Interné a externé audity sú zamerané na poskytovanie podpory.

Súvisiace štandardy

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22