Motivácia a benefity

ISO 37301: 2021 je reakciou na pálčivú otázku týkajúcu sa všetkých organizácií bez ohľadu na veľkosť a odbor zamerania: Ako sa moja organizácia vyrovnáva so záplavou predpisov a noriem a tiež s internými pravidlami - spoločne nazývanými: „compliance“?

Zavedenie ISO 37301 nielen systematizuje činnosti v oblasti dodržiavania predpisov a optimalizuje procesy, ale tiež posilňuje právnu istotu vďaka transparentným pravidlám pre zodpovedné osoby, zástupcov a manažérov.

Moderná organizácia môže byť úspešná iba vtedy, ak sa dokáže vysporiadať so všetkými predpismi, ktoré so sebou moderný digitálny svet prináša. Predovšetkým si to vyžaduje kultúru integrity a súladu, ktorá je prospešná pre zainteresované strany a spĺňa ich očakávania. Organizácie certifikované podľa ISO 37301 vzbudzujú väčšiu dôveru u zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov, verejných inštitúcií a investorov.

Vďaka rovnakej HLS (High Level Strucure) je možné ISO 37301 ľahko kombinovať s inými štandardmi, ako napríklad ISO 9001, ISO 14001 alebo ISO 45001 a efektívnejšie riadiť celý manažérsky systém.

Ciele
 • zavedenie „systému riadenia compliance“ (CMS - Compliance Management System) na minimalizáciu rizík plynúcich z nedodržiavania právnych a súvisiacich predpisov
 • neustále zlepšovanie a ďalší rozvoj CMS
 • vylepšené informačné zásady o vývoji dodržiavania predpisov
 • zvýšenie výhod vďaka integrácii do existujúcich systémov riadenia, ako sú ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 atď.
 • certifikácia CMS externou organizáciou
 • určenie vlastnej cieľovej úrovne CMS a vyhlásenie v akom bode sa aktuálne organizácia nachádza
 • dôkazný prostriedok na preukázanie starostlivosti riadneho hospodára as tým súvisiacej právnej istoty
Cieľová skupina

Spoločnosti z oblasti priemyslu, obchodu a služieb verejného a obecného sektora. Organizácie, ktoré už majú zavedené systémy riadenia podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 atď. môžu ťažiť z jednoduchšej integrácie vďaka HLS (High Level Structure).

Požiadavky

ISO 37301 obsahuje požiadavky kladené na systém riadenia compliance, pomocou ktorých môžu organizácie riadiť riziká plynúce z (ne)dodržiavania predpisov a vďaka tomu neustále zlepšovať svoj výkon. Požiadavky definované ISO 37301 môže pre nastavenie CMS využiť každá organizácia bez ohľadu na jej veľkosť či odbor podnikania.

Rozsah, v akom sú použité spomínané požiadavky využité, závisí od mnohých faktorov, ako je napr. firemná politika danej organizácie, typ činnosti, poskytované produkty alebo služby, riziká a zložitosti prevádzkových procesov a pod.

Pre úspešné získanie certifikátu podľa ISO 37301 musí organizácia spĺňať nasledujúce kritériá:

 • vymedzenie relevantného kontextu organizácie
 • vykonanie analýzy rizík a príležitostí
 • plánovanie a stanovovanie cieľov pre zlepšenie
 • integrácia požiadaviek do procesov spoločnosti
 • vymenovanie nezávislého compliance manažéra či určenie podobnej funkcie
 • zavedenie príslušného reportingu a kontrol
 • pravidelné vykonávanie interných auditov a periodické hodnotenie systému vrcholovým manažmentom
Súvisiace štandardy

ISO 37001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, SCP, SCC, EN 13816, Bezpečnosť na železnici podľa čl. 9 smernice (EU) 2016/798 (2004/49)

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22