Kvalita

Quality Austria medzinárodná pečať kvality

Prehľad

O získanie medzinárodnej značky kvality sa môžu usilovať organizácie vyrábajúce a obchodujúce s produktmi akéhokoľvek pôvodu a spoločnosti s výrobnými závodmi v zahraničí.

Všeobecné obchodné podmienky ÖQA - rakúske pracovné skupiny pre podporu kvality a predpisy kvality platia aj pre všetky výrobky vyrábané v zahraničí, ktoré sa chcú pýšiť medzinárodnou značkou kvality.

Predpoklady

Podaním žiadosti o udelenie pečate kvality sa všetci jej užívatelia zaväzujú dodržiavať príslušné pravidlá kvality a podmienky používania podľa Všeobecných obchodných podmienok ÖQA.

Oprávnenie na používanie medzinárodnej pečate kvality je viazané na splnenie kvalitatívnych kritérií dôležitých vlastností produktu.

Pre rôzne druhy výrobkov boli vypracované zvláštne kritériá, ktoré slúžia ako základ pri hodnotení kvality a energetického manažmentu akreditovanými skúšobnými ústavmi.

Kritériá kontroly kvality

Skúška a hodnotenie sú vykonávané podľa nasledujúcich ustanovení Všeobecných obchodných podmienok ÖQA:

 • pokyny a predpisy kvality
 • normy
 • vyhlásenie o tovare
 • právne predpisy
 • dohody o kvalite
 • bezpečné technologické pravidlá

Pečať kvality sa vždy udeľuje na pevne stanovenú dobu. Dodržiavanie pokynov pre kvalitu je priebežne sledované akreditovanými alebo štátom autorizovanými centrami.

Proces získania

Uchádzač o medzinárodnú pečať kvality musí podľa znenia Všeobecných obchodných podmienok ÖQA preukázať, že má pre výrobnú spoločnosť v danej krajine platné živnostenské oprávnenie overené diplomatickým zastúpením.

Postup získania prebieha v 5 krokoch:

 1. Vstupné informácie: Záujemca informuje ÖQA o type a rozsahu výrobku, pre ktorý žiada o udelenie medzinárodnej značky kvality. ÖQA zašle záujemcovi príslušné informácie a dokumenty.
 2. Podanie žiadosti: Záujemca podá u ÖQA svoju žiadosť, čím vzniká povinnosť umožniť skúšobným orgánom vykonať skúšku v plnom rozsahu a bezplatne dať k dispozícii potrebné kusy na realizáciu testov. Súčasťou žiadosti musí byť doklad, že výrobná spoločnosť disponuje v danej krajine platným živnostenským oprávnením vr. potvrdenie zo strany diplomatického zastúpenia.
 3. Skúška / hodnotenie: Žiadateľ poverí vybrané skúšobné stredisko vykonaním skúšky. Za oprávnené skúšobné miesta sú považované napr. akreditované skúšobné ústavy, autorizovaní stavební inžinieri, súdni znalci a pod. Patria sem aj testovacie centrá akreditované v zahraničí podľa medzinárodných štandardov rady ISO 17000. Po vykonaní testu skúšobné centrum písomne ​​upozorní ÖQA, že test bol dokončený a zašle ÖQA protokol o vykonanej skúške.
 4. Udelenie pečate kvality ÖQA: písomne ​​upovedomí spoločnosť o získaní pečate kvality. Ďalej je organizácii zaslaný certifikát s jedinečným číslom ako identifikátorom spoločnosti.
 5. Opakovaná skúška: Pred uplynutím platnosti pečate kvality dostane organizácia túto informáciu od ÖQA. Pokiaľ chce výrobná organizácia naďalej užívať pečať kvality, je nutné požiadať skúšobný ústav o vykonanie testu.

Ukončenie / výpoveď: Ukončenie užívania je možné vykonať oznámením vždy ku koncu roka, tj k 31. decembru, so šesťmesačnou výpovednou lehotou. Koniec práva na užívanie však neznamená automaticky ukončenie, to je nutné vykonať samostatne, aby skončila aj povinnosť hradiť užívateľské poplatky.

Náklady
Náklady súvisiace s používaním pečate kvality pozostávajú z:
 • nákladov na vykonanie testu / skúšky
 • užívateľských poplatkov

Žiadateľ znáša všetky náklady spojené s vykonaním skúšky. Náklady na testovanie sú účtované priamo testovacím centrom.(Upraveno)Obnovit originál

Užívanie a platnosť

Právo používať medzinárodnú pečať kvality udeľuje ÖQA vždy na dobu určitú, maximálne však na tri roky. Trvanie určuje testovacie centrum a o predĺženie je vždy potrebné požiadať.

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

  regionálny zástupca SK, produktový špecialista pre oblasť integrovaných systémov riadenia a informačnú bezpečnosť odeslat e-mail

  Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

  regionálny manažér CZ & SK

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22