Kvalita

Kompletný kurz Manažér systému riadenia kvality (QMGS)

O kurze

V tomto kurze si účastníci rýchlo osvoja všetky zručnosti potrebné pre manažérov kvality.

Kompletný kurz obsahuje celkom šesť tematických okruhov:

 • integrovaný systém riadenia – požiadavky (IMS)
 • systémy riadenia kvality (QMS)
 • integrovaný systém riadenia – metódy a nástroje (IMSA)
 • štatistické metódy pre rozhodovanie (QME)
 • integrovaný systém riadenia – firemný rozvoj (IMSU)
 • systémy manažmentu kvality – projektový manažment (QMSPR)

Kurz sa skladá z celkom troch hlavných častí/stretnutí, ktoré však nezahŕňajú skúšku Manažér systému riadenia kvality.

Profesijná orientácia

Manažéri systémov kvality majú, na rozdiel od Reprezentantov systému riadenia kvality, tiež znalosti a zručnosti nevyhnutné pre vývoj systému manažérstva kvality pre podporu udržateľného obchodného úspechu organizácie, pričom dokážu zohľadniť požiadavky všetkých zúčastnených strán, trhu a kontextu organizácie. Ovládajú pokročilé manažérske prístupy, vedia ich uplatňovať v praxi a podporujú rozhodovanie v tejto oblasti. Vďaka pochopeniu modelov a systémov sú manažéri systémov riadenia kvality schopní integrovať požiadavky rôznych štandardov do systému riadenia organizácie. Rovnako môžu plniť úlohy manažéra programu auditu. Použitím vhodných metód, vr. štatistiky, dokážu manažéri manažmentu kvality analyzovať, hodnotiť a prezentovať údaje relevantné pre kvalitu a poskytovať výsledky potrebné pre rozhodovanie. Identifikujú záujmy zákazníkov a zastupujú ich v spoločnosti. V neposlednom rade poskytujú manažéri systému riadenia kvality informácie o témach súvisiacich s kvalitou, dávajú rady, školia zamestnancov na všetkých úrovniach a podporujú zavádzanie systému riadenia kvality.

Štruktúra kurzu

 • Kurz Manager systému kvality (15 dní)
  • Manager systému kvality 1
  • Manager systému kvality 2
  • Manager systému kvality 3
 • Príprava na skúšku Manager systému kvality (1 deň)
 • Skúška Manager systému kvality (1 deň)

Pre viac informácií, termíny a cenu nám napíšte.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

+43 732 34 23 22