Kvalita

Kompletný kurz Management kvality (QM)

Tri témy - jeden kurz

Normy, pravidlá a predpisy dnes ponúkajú množstvo modelov v oblastiach kvality, životného prostredia, bezpečnosti, riadenia rizík a mnohých ďalších. Na základoch vybudovaných podľa ISO 9001 organizácie často ďalej zaviedli systémy environmentálneho manažmentu podľa ISO 14001 a/alebo EMAS, systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia podľa ISO 45001, SCC, SCP alebo sú aktuálne v procese ich implementácie. Okrem toho vzniklo veľké množstvo priemyselných štandardov, ktorých požiadavky alebo odporúčania sú zamerané na vybrané cieľové skupiny podľa odborov.

Organizácie sa preto čoraz viac spoliehajú na integrovanú implementáciu systémov riadenia. Integrácia totiž ponúka mnoho výhod: jasné, koordinované zodpovednosti a priradenie úloh, lepší prehľad o celom systéme organizácie a v konečnom dôsledku aj optimalizáciu nákladov.

Otázkou teda nie je, či je integrácia tým správnym krokom, tu sa všetci zhodnú. Otázkou zostáva ako nastaviť optimálnu integrovanú štruktúru tak, aby sa systémy alebo ich prvky na rôznych úrovniach vzájomne prepájali a zabezpečili neustále zlepšovanie podnikovej kvality.

Držitelia všetkých troch certifikátov systému riadenia (kvalita, životné prostredie, bezpečnosť) získajú na základe žiadosti certifikát Manažér integrovaného systému riadenia (IMS).

Profesijná orientácia

Profesijný profil - Reprezentant systému riadenia kvality

Reprezentanti manažmentu kvality disponujú znalosťami a zručnosťami potrebnými na implementáciu a ďalší vývoj systému riadenia kvality podľa požiadaviek noriem radu ISO 9000 s presahom do ďalších noriem a zákonných požiadaviek. Ďalej sú schopní riadiť projekty, analyzovať a zlepšovať organizačné procesy. Poznajú základné metódy riadenia kvality a vedia ich aplikovať v tíme. Sú to kompetentní a motivovaní profesionáli s dobrými komunikačnými schopnosťami, ktoré využívajú pri práci s internými aj externými stranami.

Profesijný profil - Manažér systému riadenia kvality

Manažéri systémov kvality majú na rozdiel od reprezentantov manažmentu kvality tiež znalosti a kvalifikáciu potrebnú pre vývoj systému riadenia kvality, aby napomáhal trvalo udržateľnému obchodnému úspechu organizácie s prihliadnutím na požiadavky zainteresovaných strán, požiadavky trhu a kontext organizácie. Vedia o pokročilých manažérskych prístupoch a uplatňujú ich vo svojej organizácii. Vďaka pochopeniu modelov a systémov sú manažéri systémov kvality schopní integrovať požiadavky rôznych štandardov do systému riadenia organizácie. Môžu tiež plniť úlohy manažéra programu auditu. Použitím vhodných metód, vr. aplikácie štatistík, sú manažéri systémov kvality schopní analyzovať, hodnotiť a prezentovať údaje relevantné pre kvalitu a poskytovať tieto výsledky pre ďalšie rozhodovanie. Manažéri kvality identifikujú záujmy zákazníkov a zastupujú ich v organizácii, poskytujú informácie o témach súvisiacich s kvalitou, dávajú rady, školia v tejto oblasti zamestnancov na všetkých úrovniach a podporujú zavádzanie systému riadenia kvality.

Štruktúra kurzu

Pre ďalšie informácie, termíny a cenu nám napíšte.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

+43 732 34 23 22