Integrované systémy riadenia

Kompletný kurz Audítor (QMA)

Audítor

Kurz obsahuje najdôležitejšie pravidlá a predpisy, spôsob prípravy a vykonávania i vytvárania správy z auditu. Ďalej sa kurz venuje komunikačným technikám pre efektívne vedenie diskusie a prezentáciu výsledkov auditu. Do kurzu audítora sa môžu prihlásiť všetci držitelia osobných certifikátov dokladujúcich základné znalosti systému riadenia, bez ohľadu na odbor zamerania.

Profesijná orientácia

Na základe základných znalostí systémového manažmentu v danom odbore sú audítori schopní iniciovať, plánovať a vykonávať audity špecifické pre danú oblasť podľa štandardu ISO 19011, a to buď ako samostatný audítor alebo v tíme (interné audity, audity dodávateľov, audity systémov, procesov vrátane spolupráce s expertov pre danú oblasť.). Pojem „špecifický pre danú oblasť“ sa vzťahuje na určité témy, ako je kvalita, životné prostredie alebo bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, vždy v závislosti od požadovaného certifikátu.

Štruktúra kurzu

  • Kurz Audítor (4 dni)
  • Príprava na skúšku audítor, resp. lead audítor (nepovinné) (1 deň)
  • Skúška Audítor (1 deň)

 

Pre termíny a ďalšie informácie nám napíšte.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

+43 732 34 23 22