Integrované systémy riadenia

Integrácia požiadaviek

Integrácia rozdielnych požiadaviek v systéme riadenia

Organizácie sa čoraz viac zameriavajú na dosiahnutie integrovaného systému riadenia. Integrácia totiž prináša mnoho benefitov: jasne definovanej a dobre koordinovanej zodpovednosti i rozdelenia úloh, lepšej prehľadnosti celého systému, vďaka čomu dochádza aj k optimalizácii nákladov. Otázka teda vôbec nie je, či je integrácia tou správnou cestou – tu sa všetci zhodnú – skôr je otázkou, ako optimálne nastaviť integrovanú štruktúru systému a jeho čiastkových častí, aby sa dosiahlo trvalé zlepšovanie smerom k business excellence.

Integrované audity

Normy a štandardy, legislatíva a vyhlášky ponúkajú obrovské možnosti a nespočetné množstvo predpisov pre oblasť kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, riadenia rizík a ďalších oblastí. Napríklad na základe rámca ISO 9001 rozvinuli organizácie ďalej aj systém životného prostredia podľa ISO 14001 a/alebo EMAS, BOZP podľa ISO 45001, SCC, SCP alebo sú práve v procese ich implementácie. Okrem toho došlo k vytvoreniu mnohých špecifických štandardov pre jednotlivé odvetvia podľa osobitných požiadaviek zapojených skupín. Výsledkom je skutočne bohatá škála predpisov pre jednotlivé odbory.

Integrované audity slúžia na certifikáciu integrovaného systému riadenia. Výhodou nie je len menšie úsilie vďaka kombinácii jednotlivých modelov, ale aj širší pohľad na celú organizáciu, vďaka čomu dochádza k dosiahnutiu ešte užitočnejších odporúčaní pre ďalší rozvoj.

Väčšina audítorov qualityaustria má kvalifikáciu pre viacero štandardov alebo modelov, či už ako hodnotitelia alebo audítori, a preto dokážu kompetentne zaistiť integrovaný systém riadenia pri každom audite.

Integrované kurzy

Integrované kurzy

Celú oblasť integrovaného systému riadenia predstavujeme a školíme v kurzoch Quality Austria na základe vysoko efektívnych princípov, ktoré demonštrujú, ako dosiahnuť optimálnu integráciu spolu s maximálnou účinnosťou a efektivitou každého čiastkového systému riadenia. Základ všetkých školení qualityaustria je ucelený pohľad na integračné prístupy, teda na tie prvky systému, ktoré udávajú spoločný základ pre všetky systémy manažmentu. V koncepte vzdelávania predstavujeme desať konkrétnych prístupov k integrácii, napríklad ide o dokumentáciu, procesy alebo metódy a nástroje. Tieto témy sú zhrnuté a predstavené v mnohých našich kurzoch:

  • Integrovaný systém riadenia - požiadavky
  • Integrovaný systém riadenia - metódy a nástroje
  • Integrovaný systém riadenia - stratégia a rozvoj organizácie

Vzdelávací program manažéra kvality, životného prostredia alebo bezpečnosti a ochrany zdravia je vždy rozšírený o špecifické kurzy pre danú oblasť. Tie sa potom zameriavajú na konkrétne problémy a idú do väčšej hĺbky.

Uznávanie a započítavanie kurzov

Výhoda tejto modulovej štruktúry kurzov, prvýkrát predstavenej v roku 2006, spočíva predovšetkým v tom, že absolvovaním jednej série kurzov majú účastníci splnený základ pre získanie certifikátov z oblasti kvality, životného prostredia či bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pre úspešné zakončenie kurzov z ďalších oblastí je potom potrebné absolvovať len dané odborné časti. Týmto spôsobom je už počas vzdelávania využitá synergia v zmysle integrácie.

Výhody pre organizáciu

Účastníci čerpajú benefity plynúce z tohto modelu vďaka tomu, že absolvovaním iba jedného kurzu sa naučia, ako spojiť rozdielne systémy riadenia a úspešne zaviesť ich integrovanú podobu v organizácii. Vie pracovať so základnými prvkami systému, rovnako tak si poradí so špecifickými požiadavkami a záväzkami vrátane ich implementácie. Vďaka tomu je zamedzené vytváranie solitérnych riešení a systém riadenia je efektívne nastavený tak, aby optimálne podporoval celkový rozvoj spoločnosti.

Integrované certifikáty

Pri úspešnom dokončení všetkých troch oblastí: manažment kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dostanú účastníci zadarmo certifikát „Manager Integrovaných Systémov Riadenia“ alebo „Auditor Integrovaných Systémov Riadenia“. Tento postup ide ruka v ruke s vydaním certifikátu „EOQ Manažér Integrovaných QEHS Systémov Riadenia“ udeľovaným Európskou spoločnosťou pre kvalitu.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionálny manažér CZ & SK

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionálny zástupca SK, produktový špecialista pre oblasť integrovaných systémov riadenia a informačnú bezpečnosť odeslat e-mail

+43 732 34 23 22