Doprava

EN 13816 (Verejná osobná doprava)

Motivácia a benefity

Poskytovatelia verejnej osobnej dopravy (PPT = Public Passenger Transport) poskytujú služby priamo koncovým zákazníkom. Preto má kvalita služieb významný vplyv na voľbu poskytovateľa.

EN 13816 je európskym štandardom týkajúcim sa schopnosti poskytovateľov verejnej osobnej dopravy zaistiť kvalitu. Slúži ako smernica pre stanovenie a hodnotenie kvality služieb pre klientov a poskytovateľov služieb osobnej prepravy (PPT).

Európsky štandard udáva definície a špecifikácie zámerov a cieľov úpravy a hodnotenia kvality poskytovaných služieb. Obsahuje zároveň odporúčania pre výber vhodných hodnotiacich techník.

V EN 13816 je kvalita hodnotená podľa úrovne spokojnosti zákazníkov. V tomto zmysle je spokojnosť zákazníkov vnímaná ako stupeň súladu zákazníckeho očakávania a poskytnutej služby.

Integrácia EN 13816 do systému manažérstva kvality alebo do integrovaného systému riadenia povedie k zaisteniu kontinuálneho a jednotného systému. Toto pomáha znížiť rozsah potrebnej dokumentácie v porovnaní s čiastkovými systémami. Súlad s EN 13816 ďalej podporuje spoločnosť vo využívaní zdrojov a zaisteniu splnenia zákazníckych požiadaviek. Vďaka tomu je dosiahnutá väčšia zákaznícka spokojnosť a zodpovedajúci nárast predaja.

Výhody EN 13816:

 • väčšia zákaznícka spokojnosť
 • narásť základne stálych zákazníkov
 • výhoda pri verejných súťažiach a zákazkách (dôkaz kvality)
 • vnútorné zvýšenie efektivity
 • systematické nadväzovanie vzťahov s obchodnými partnermi a dodávateľmi
 • nastavenie merateľných kritérií kvality pre poskytované služby
Ciele

EN 13816 si klade za cieľ propagovať filozofii kvality vo verejnej doprave a motivovať spoločnosti, aby venovali pozornosť zákaznickým potrebám a očakávaniam. Toto zahŕňa vytvorenie stratégie, definíciu kvality služieb, informovanie zamestnancov, formulovanie a vedenie opatrení (technických a špecifických pre daných zákazníkov). Analýza a benchmark potom pomáhajú zabezpečiť trend neustáleho zlepšovania kvality poskytovaných služieb

Cieľová skupina

Požiadavky tohto štandardu sú volené tak, aby umožnili veľkým i malým spoločnostiam, napr.: súkromným a miestnym poskytovateľom prepravných služieb, ich subdodávateľom, orgánom verejnej moci a regulačným orgánom, ťažiť z nastavenia a implementácie tohto štandardu.

Obsah

Partneri zapojení do poskytovania služieb (subdodávatelia, prepravné spoločnosti) na seba berú povinnosť nastaviť systém manažmentu kvality, ktorý preukázateľne zaisťuje:

 • dentifikáciu výslovných a odvodených očakávaní zákazníkov
 • dodržiavanie právnych, politických a finančných požiadaviek
 • identifikáciu úrovne kvality a príležitostí na zlepšenie
 • implementáciu merateľných zámerov, cieľov a kritérií kvality
 • vytvorenie a nastavenie kritérií
 • nastavenie cieľov výkonnosti
 • hodnotenie poskytovaných služieb
 • frekvenciu hodnotenia
 • dokumentáciu
 • prípravu a realizáciu nápravných opatrení
 • zákaznícke hodnotenie súvisiace s poskytnutými službami
 • prípravu a implementáciu vhodných akčných plánov

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22