Doprava

Úroveň bezpečnosti železníc

Úroveň bezpečnosti železníc je v rámci Európskej únie vo všeobecnosti veľmi vysoká.

Posúdenie súladu a bezpečnosti železníc podľa článku 9 nariadenia EÚ 2004/49/ES

Podľa nariadenia EÚ 2004/49/ES – článkov 10 a 11 – sa vyžaduje súlad systému manažérstva bezpečnosti podľa článku 9 a prílohy III.

V tomto kontexte je potrebné preukázať súlad s požiadavkami potrebnými na získanie bezpečnostného certifikátu a/alebo potvrdenie bezpečnosti uvedeného v právnej úprave EÚ. Hneď ako je bezpečnostný certifikát vydaný orgánom verejnej moci, nadobúda platnosť na dobu 5 rokov.

EN 13816

Verejní osobní dopravcovia (Public Passenger Transport) poskytujú svoje služby priamo zákazníkom, preto má vnímanie kvality služieb zákazníkov významný vplyv na ich výber poskytovateľa.

EN 13816 je štandard pre zaistenie kvality služieb verejnej osobnej dopravy a je platný po celej Európe. Slúži ako smernica pre určovanie a hodnotenie kvality poskytovateľov prepravných služieb. Európsky štandard obsahuje definície a špecifikácie zámerov a cieľov merania kvality poskytovaných služieb osobnej dopravy vrátane odporúčaní vhodných hodnotiacich techník.

EN 13816 je vnímaný ako dobré merítko zákazníckej spokojnosti. Zákaznícka spokojnosť je teda v tomto prípade vnímaná ako úroveň zhody medzi očakávaním zákazníka a poskytnutou službou.

Integrácia štandardu EN 13816 do systému riadenia kvality alebo do integrovaného systému riadenia vedie k jednotnosti a trvalosti systému. Toto pomáha zmenšiť rozsah dokumentácie v porovnaní s čiastkovými systémami riadenia. Ďalej súlad s EN13816 podporuje spoločnosť v efektívnom využívaní zdrojov, aby mohli byť splnené priania zákazníka a tým dosiahnutá jeho spokojnosť, čo úzko súvisí s rastom tržieb.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionálny zástupca SK, produktový špecialista pre oblasť integrovaných systémov riadenia a informačnú bezpečnosť odeslat e-mail

+43 732 34 23 22