Bezpečnosť potravín

ISO 22000 a FSSC 22000 pre výrobcov potravín a obalov, logistiku, veľkooobchod a dodávateľov jedál

Motivácia a benefity

Chyby v dodávkach potravín a ich neblahé dôsledky na bezpečnosť potravín môžu viesť k životu ohrozujúcim situáciám. Okrem toho, straty spôsobené skazenými potravinami a zlým skladovaním dosahujú nepredstaviteľné rozmery.

Preto štandard ISO 22000 pre manažment bezpečnosti potravín špecifikuje požiadavky na systém manažmentu bezpečnosti potravín (FSMS – Food Safety Management Systems), ktoré musia byť splnené, aby bolo docielené konzistentné poskytovanie bezpečných koncových produktov zákazníkom a zvýšenie zákazníckej spokojnosti. ISO 22000 je celosvetovo harmonizovaným štandardom pre všetky spoločnosti aktívne v potravinárskom reťazci.

ISO 22000 kombinuje uznávané kľúčové prvky bezpečnosti potravín, medzi ktoré patrí interaktívna komunikácia, systém riadenia, nastavenie procesu, vykonávanie kontrol a princípy HACCP, s tzv. „programom nevyhnutných predpokladov“ (PRPs = prerequisite programmes). Komunikácia v rámci potravinárskeho reťazca je podstatná pre rozpoznanie všetkých relevantných nebezpečenstiev pre potraviny a zabezpečenie kontroly na každom kroku v potravinárskom reťazci.

Organizácie pôsobiace v potravinárskom priemysle, ktoré už majú certifikáciu podľa ISO 22000, musia absolvovať audit vykonaný podľa protokolu FSSC vrátane technických špecifikácií daného odvetvia (napr. ISO/TS 22002-1, 22002-4 atď.), aby zabezpečili súlad s požiadavkami procesu certifikácie .

Ciele
 • zlepšenie bezpečnosti potravín
 • zlepšenie kvality produktov
 • zvýšenie bezpečnosti a dôvery zákazníkov
 • zvýšenie efektívnosti nákladov v rámci potravinárskeho reťazca
 • interaktívna komunikácia
 • systémové riadenie a procesná kontrola
 • vytvorenie užitočného nástroja na zabezpečenie súladu s právnymi a zákazníckymi požiadavkami
Cieľová skupina

Všetky organizácie zapojené v potravinárskom reťazci.

FSSC 22000 je vhodným štandardom pre organizácie bez ohľadu na ich veľkosť, komplexitu či právnu formu rovnako ako pre kuchárov, dodávateľov jedál, veľkoobchod, transportné spoločnosti a poskytovateľov skladových priestorov aj výrobcov obalov.

Kritériá

ISO 2200 je hlavne určený pre spoločnosti usilujúce sa o systém riadenia pre oblasť bezpečnosti potravín, ktorý je dobre cielený, preukázanejší a integrovanejší než bežné systémy stanovené právom. ISO 22000 požaduje po organizácii súlad so všetkými aplikovateľnými a právnymi požiadavkami súvisiacimi s bezpečnosťou potravín a jej systémom riadenia.

Existujú dva typy programov. Prvý je program nutných predpokladov (PRP = prerequisite programm) tvoriaci základ požiadaviek a potrebných činností pre zaistenie hygienického prostredia v potravinárskom reťazci. Tento program nie je určený na kontrolu niektorých identifikovaných rizík a nebezpečenstva, ale na zabezpečenie zdravia nezávadnej produkcie. Program zahŕňa hygienu zamestnancov, upratovanie, dezinfekciu a kontrolu drobných škodcov. Druhý program (OPRP = operational PRP) slúži na kontrolu identifikovaných rizík a nebezpečenstva, ale nemôže byť využitý pre kritické miesta kontroly (CCP = critical control points). Plán HACCP s kritickými kontrolnými bodmi (CCP) slúži ako tretie opatrenie na kontrolu identifikovaných nebezpečenstiev. Riadenie rizík je zaistené kombináciou programu nutných prepokladov, operačného preventívneho programu a plánu HACCP.
Súvisiace štandardy

ISO 9001, CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 – 2003), Smernica EÚ 2016/C 278/01, ISO/TS 22002-1/-2/-4/-5, IFS Standard, BRCGS Standard

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22