Bezpečnosť potravín

HACCP/Základné princípy hygieny potravín (CAC/ RCP 1-1969, Rev. 4-2003)

Motivácia a benefity

HACCP je systematickým procesom umožňujúcim rozpoznať mikrobiologické, chemické a fyziologické hrozby v priebehu výroby potravín a eliminovať ich pomocou vhodných opatrení.

Základy konceptu HACCP sú datované do roku 1959. V tomto roku implementovala NASA v USA projekt v spolupráci so spoločnosťou Pillsbury. Vtedy bolo cieľom vyrábať potraviny, ktoré môžu byť využívané dokonca vo vesmíre, pretože riziká spojené s biologickými, chemickými a fyziologickými hrozbami musia byť vylúčené zo 100% („program nulových chýb“ / „zero defect program“).

Po publikácii organizácií FAO/WHO (Food and Agriculture Organization/World Health Organization) a prevzatí európskym potravinárskym priemyslom a legislatívou, tvorí HACCP základ pre všetky systémy bezpečnosti potravín. Najdôležitejším dokumentom je „Basic Text on Food Hygiene“ (Základný text o hygiene potravín), ktorý nesie názov „Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System“ (Systém analýzy hrozieb a miesta kritickej kontroly) a smernice pre jeho aplikáciu, „Annex k CAC/RCP 1-1969 (Rev. Hygiene 4 – 2003)”. Koncept HACCP je tvorený základom pôvodného nariadenia o hygiene potravín a základnou časťou súčasného „balíčka hygieny“ Európskeho spoločenstva, ktorý je aplikovateľný od roku 2006. Preto musí byť koncept HACCP implementovaný ako právna požiadavka.

Benefity plynúce z HACCP auditu realizovaného qualityaustria sú optimalizácia a implementácia systému HACCP spoločne s evidenciou súladu s nutnými povinnosťami náležitej starostlivosti a efektívneho monitoringu rizík. Hlavnou pridanou hodnotou je dôvera zákazníkov v oblasti bezpečnosti produktov. Koncept HACCP môže byť jednoducho integrovaný do existujúceho systému manažérstva kvality.

Ciele
 • identifikácia, hodnotenie a kontrola zdravotných hrozieb
 • väčšia bezpečnosť produktov a nižšie riziká
 • zvýšenie kvality produktov
 • zvýšenie ochrany a dôvery zákazníkov
Cieľová skupina

Spoločnosti naprieč potravinárskym reťazcom (poľnohospodári, výrobcovia krmív a potravín, výrobcovia prísad a pomocných materiálov, subdodávatelia, maloobchodníci, cateringové spoločnosti, obchodníci, poskytovatelia služieb a logistické firmy).

Kritériá

HACCP koncept je založený na 7 HACCP princípoch:

 • analýza hrozieb
 • identifikácia miest kritickej kontroly (Critical Control Points / CCP)
 • vytvorenie preventívnych opatrení s kritickými limitmi pre každé miesto kontroly
 • vytvorenie procesu monitoringu miest kritickej kontroly
 • vytvorenie nápravných aktivít, ak monitoring ukáže, že kritické limity neboli splnené
 • vytvorenie procesu pre hodnotenie, či systém funguje správne
 • vytvorenie efektívneho uchovávania záznamov pre dokumentáciu systému HACCP

Pred aplikáciou princípov HACCP je potrebné splniť päť požiadaviek:

 1. zostaviť tím HACCP
 2. vytvoriť popis produktov
 3. definovať ich zamýšľané použitie
 4. prezentovať výrobné procesy
 5. overiť tieto procesy a podmienky v rámci organizácie/spoločnosti

Po splnení týchto úloh je vykonaná analýza hrozieb a vyhodnotenie rizík. Analýza hrozieb a vyhodnotenie rizík zahŕňa nasledujúce kroky:

 • identifikácia hrozieb, ktoré sa môžu objaviť v každej fáze produkcie
 • identifikácia pravdepodobnosti ich objavenia sa
 • vyhodnotenie ich vplyvu na zdravie zákazníkov

Efektivita implementácie a funkcionalita plánu HACCP musí byť overená a detailne zdokumentovaná. Správnosť aj vhodnosť plánu musí byť tiež pravidelne preukazovaná a overovaná.

Súvisiace štandardy

ISO 9001, CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003), Smernica EÚ 2016/C 278/01, ISO 22000, ISO/TS 22002-1/-2/-4/-5 (Program prerekvizít bezpečnosti potravín - Výroba potravín /dodávateľa/obaly/transport a skladovanie), FSSC 22000, IFS Standard, BRCGS Standard

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22