Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

SCC (Certifikát bezpečných dodávateľov)

Motivácia a benefity
SCC (Safety Certificate Contractors / Certifikát bezpečných dodávateľov) je medzinárodným štandardom pre bezpečnosť, ochranu zdravia pri práci a manažment životného prostredia, zameraným na poskytovateľov technických služieb a agentúry práce sprostredkujúce zamestnanie v prevádzkach klientov. Tento štandard definuje rovnako rovnaké požiadavky kladené na subdodávateľov. Subdodávatelia sú externé spoločnosti, ktoré sú aktívne v priestoroch klientov a poskytujú technické služby, napr.: stavebné spoločnosti, spoločnosť údržby a montážne firmy, rovnako ako upratovacie spoločnosti, transportné firmy a firmy likvidujúce odpad. Vylúčené sú však nákladné spoločnosti a špedícia.
Štandard SCC vznikol pre vytvorenie jednotného a konzistentného systému požiadaviek kladených na dodávateľov a subdodávateľov v oblasti BOZP a životného prostredia. Certifikát podľa SCC môže byť získaný spoločne s ISO 9000ff, ISO 14001, ISO 45001 a EN 13816.
Súlad so štandardom SCC je hodnotený nezávislým certifikačným orgánom. V centre pozornosti stojí štatistika súčasných nehôd, vzdelávanie, ciele a preukázateľná prevencia nehôd.
SCC zahŕňa nasledujúce typy:
 • SCC*
 • SCC**
 • SCCP– certifikát pre petrochemický priemysel

Tieto typy sa líšia v hodnotiacich kritériách, rozsahu auditu a počte povinných otázok.

SCC je natoľko všeobecný štandard, že môže byť bez problémov aplikovaný vo všetkých odboroch podnikania.

Ciele
 • zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti, zdravia a ochrany životného prostredia so zameraním na kontinuálne zlepšovanie
 • určenie a vyhodnotenie rizík
 • výber, informovanie a vzdelávanie zamestnancov podľa kritérií týkajúcich sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
 • zlepšenie interného zdravotného systému
 • nakupovanie strojov, priestorov a služieb v súlade s kritériami týkajúcimi sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
 • príprava na mimoriadne udalosti
 • hlásenie, registrácia a pozorovanie nehôd, incidentov, nebezpečných situácií a chorôb z povolania
Cieľová skupina
 • všetky spoločnosti poskytujúce technické služby tretím stranám
 • spoločnosti poskytujúce plánovanie, stavby, inštalácie a údržby
 • upratovacie firmy a spoločnosti likvidujúce odpad
Kritériá

V rámci štandardu SCC stojí v centre pozornosti SCC checklist, ktorý zahŕňa všetky požiadavky vo forme otázok a kritérií. Checklist je založený na desiatich základných prvkoch a perfektne sa hodí na riadenie ochrany zdravia a bezpečnosti práce.

Otázky sú rozdelené do dvoch kategórií: „povinné otázky“ a „doplnkové otázky“.

Požiadavky stanovené v rámci povinných otázok musia byť kompletne splnené bez možnosti výnimky. Čo sa týka povinností definovaných v doplnkových otázkach, tu platí nutnosť splnenia minimálneho počtu. Toto minimum je stanovené na základe súčtu maxima všetkých bodov zo všetkých otázok.

Podľa veľkosti získa spoločnosť certifikát SCC* alebo SCC**:

 • SCC* (obmedzený certifikát) je určený pre menšie spoločnosti (do 35 zamestnancov).
 • SCC** (neobmedzený certifikát)
  • je určený pre spoločnosti s viac ako 35 zamestnancami
  • bez ohľadu na počet zamestnancov je určený aj pre spoločnosti, ktoré pre technické služby využívajú subdodávateľov.
 • SCCP (certifikát špeciálne pre petrochemický priemysel) tu sa okrem hodnotiacich kritérií uvedených pod SCC** a rozsahu auditu predpokladá splnenie špecifických požiadaviek petrochemického priemyslu a rafinérií.
Akreditácia

Podľa federálnej zbierky zákonov č. 153 publikovanej 22. mája 2009 je Quality Austria – Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH akreditovaná pre certifikácie organizácií podľa SCC.

Související standardy

ISO 9001, ISO 14001, SCP, SA 8000, SQAS, ISO 45001, EN 13816 aBezpečnosť na železniciach podľa čl. 9 Smernice (EU) 2016/798 (2004/49)

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22