Motivácia a benefity

Zavedenie ISO 45001 zaistí organizácii systematický prístup k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) vďaka vhodnému výberu činností a optimalizácii procesov. Pomocou transparentných procesov prináša ISO 45001 pre vedúcich zamestnancov väčšiu istotu právneho súladu i lepšie dodržiavanie rámcových podmienok v oblasti BOZP.

Zavedením tohto štandardu dochádza v organizácii k zvýšeniu povedomia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a súvisiacimi rizikami pomocou existencie otvorenej politiky BOZP, ktorá je vhodne a dostatočne komunikovaná. Bezpečnostné procesy sú systematicky revidované a potrebné opatrenia jasne definované, implementované, kontrolované a hodnotené.

Organizácia, ktorá je certifikovaná podľa ISO 45001, vzbudzuje vysokú dôveru nielen v očiach zákazníkov, ale aj u dodávateľov, zamestnancov, orgánov verejnej moci a investorov.

Mnoho požiadaviek kladených na organizácie štandardom ISO 45001 je zhodných s tými legislatívnymi, preto znamená zavedenie ISO 45001 pre organizáciu aj zvýšenie právnej istoty. Norma sa veľmi intenzívne venuje rizikám, hrozbám, ich prevencii a zvládaniu.

ISO 45001 je založené na High Level Structure a môže byť vďaka tomu efektívne kombinované s ostatnými štandardmi ako je ISO 9001 alebo ISO 14001, ktoré majú rovnakú štruktúru a formát.

Ciele
 • Vytvorenie systému riadenia BOZP pre minimalizáciu rizík hroziacich zamestnancom a ďalším zainteresovaným stranám, ktoré im môžu byť vystavené v súvislosti s činnosťami organizácie.
 • Trvalé zlepšovanie systému riadenia BOZP.
 • Preukázateľný súlad organizácie s jej vlastnou politikou BOZP.
 • Komunikácia politiky BOZP vnútri aj mimo organizáciu.
 • Certifikácia manažmentu riadenia BOZP nezávislou externou organizáciou.
 • Určenie úrovne BOZP v organizácii a potvrdenie súladu systému riadenia BOZP s nastavenými špecifikami.
Cieľová skupina

Štandard ISO 45001 je vhodný pre všetky organizácie činné v obchode a priemysle, poskytovateľov služieb, spoločnosti zaisťujúce železničnú dopravu a prepravu, sociálne inštitúcie i verejnoprávne organizácie.

Požiadavky

Systém riadenia podľa ISO 45001 v sebe zahŕňa požiadavky BOZP a napomáha organizáciám riadiť súvisiace riziká a tým zlepšovať ich výkonnosť. Špecifiká kladená na systém riadenia BOZP týmto štandardom môžu byť aplikované akoukoľvek organizáciou, ktorá má zaviesť všetky podmienky vymenované v ISO 45001. Rozsah, v akom budú podmienky štandardu použité, závisí od mnohých faktorov ako sú napr. firemná politika organizácie, jej činnosti, riziká, zložitosť fungovania a procesov atď.

Pre získanie certifikácie podľa ISO 45001 musí organizácia splniť nasledujúce kritériá:

 • určenie zodpovedajúceho kontextu organizácie s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • vykonanie analýzy rizík a zmien
 • vytvorenie plánu a nastavenie cieľov pre zlepšenie výkonnosti BOZP
 • integrácia požiadaviek do firemných procesov
 • interné audity a periodické revízie systému riadenia
Akreditácia

Quality Austria – vzdelávacia, certifikačná a hodnotiaca spoločnosť je akreditovaná na vykonávanie certifikácií podľa ISO 45001 od apríla 2018.

Súvisiace štandardy

ISO 9001, ISO 14001, SCP, SCC, AUVA SGM, EN 13816, Bezpečnosť na železnici podľa článku 9 smernice (EÚ) 2016/798 (2004/49)

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22