Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Fokus Audit „Právna istota v BOZP“

Prehľad

Kompetentný audítor vykoná fokus audit formou workshopu so skupinou vybraných osôb v rámci organizácie. Skupina účastníkov by sa mala skladať z cca 5 osôb zodpovedných za danú oblasť.

Audítor vyberá otázky z checklistu a k tomu prirovnáva odpovede. Úroveň implementácie je následne vyhodnotená celou skupinou a v samotnom závere auditu je na základe checklistu vytvorený prehľad priorít. Vďaka tomu vznikne prehľad stavu implementácie právnych požiadaviek spojených s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Hotový a vyplnený checklist obdrží na konci fokus auditu zákazník, aby s ním mohol v prípade záujmu naďalej pracovať.

Motivácia a benefity
 • istota, že je organizácia v súlade s najdôležitejšími právnymi požiadavkami súvisiacimi s ochranou zdravia pri práci
 • základ pre určenie následných akcií napomáhajúcich zlepšiť súčasný stav
 • základ pre vytvorenie trvalo udržateľného manažmentu ochrany zdravia pri práci
 • zvýšenie právnej istoty pre osoby zodpovedné za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v rámci organizácie
Ciele
 • určenie aktuálneho stavu s ohľadom na súlad s relevantnými právnymi požiadavkami
 • nastavenie priorít akčného plánu
 • zvýšenie povedomia o otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Cieľová skupina

Každá organizácia, ktorá chce zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a určiť súčasný stav implementácie právnych požiadaviek.

Obsah

Fokus audit je založený na súvisiacej právnej úprave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zameriava sa na najvýznamnejšie požiadavky:

 • identifikácia rizík súvisiacich s ustanoveniami týkajúcimi sa BOZP
 • všeobecný právny základ
 • kompetencie, inštrukcie a informácie
 • pracovné vybavenie
 • výrobný materiál a látky
 • výrobné priestory
 • hodnotenie pracoviska
 • ochranné pracovné pomôcky
 • osobné ochranné prostriedky
 • koordinácia, prenos a zaznamenávanie povinností
 • povinnosť kontroly a testovania pracovných pomôcok

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22