Audity s pridanou hodnotou

Certifikácia systémov a produktov

Využite zdroje a potenciál na optimalizáciu zisku, znížte chybovosť aj náklady. Pozrite sa na najpopulárnejšie štandardy a zažiadajte si o vypracovanie indikatívnej ponuky na mieru.

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

IATF 16949

Zákaznícke benefity

Audity qualityaustria sa zameriavajú na prínosy a pridanú hodnotu pre klienta.

 • Súčasťou auditu je hodnotenie, či boli splnené nastavené požiadavky.
 • Sme presvedčení, že očakávania zákazníka majú veľký vplyv na ciele, priebeh a výsledok auditu.
 • Kompetencia našich audítorov je pre nás prioritou číslo 1.
 • Najvýznamnejšia je podľa nás výkonnosť a vplyv auditovaného systému riadenia s ohľadom na celú organizáciu.

Sme akreditovaní rakúskym Ministerstvom hospodárstva a digitalizácie pre oblasť systémov riadenia podľa ISO/IEC 17021-01 a produktov podľa ISO/IEC 17065, teda najrozsiahlejším rozsahom akreditácie pre systémy riadenia v Rakúsku.

Ako akreditovaná spoločnosť musíme sledovať a dodržiavať princíp nezávislosti a objektivity. Z toho dôvodu podliehajú naše kompetencie pravidelným kontrolám a certifikáciám.

Sme zástupcom organizácie IQNet v Rakúsku, preto disponujeme aj oprávnením vydávať medzinárodne uznávané certifikáty IQNet.

Kompetencie audítorov = najvyššia hodnota

Stojíme si za našou odbornosťou a kompetenciami v oblasti systémov riadenia, vďaka ktorým pomáhame zaistiť a zvýšiť kvalitu podnikania našich klientov.

 • Audítori qualityaustria majú kompetencie a rozsiahle znalosti z danej oblasti vzhľadom na to, že pracujú ako experti, manažéri či konzultanti súbežne s ich každodennou prácou.
 • Naši audítori poznajú relevantné štandardy skutočne do hĺbky a pravidelne sa v daných oblastiach ďalej vzdelávajú.
 • Audítori qualityaustria pracujú efektívne so súvislosťami medzi príčinou a následkom ako s možnými dopadmi - či už zamýšľanými alebo nie - to je úplne zásadné.

Okrem toho nám záleží na pridanej hodnote, ktorú našim klientom odovzdávame cez našich audítorov. Preto podporujeme ich rast a rozvoj nielen pomocou vzdelávania a testov, ale aj začlenením do komunity odborníkov qualityaustria.

"Investície do efektívneho systému riadenia sa oplatia, pretože jeho prínosy sú viditeľné v každej sekcii organizácie a na všetkých úrovniach. Prepojenie prináša jasnú štruktúru a transparentnosť. Navyše dochádza k odhaleniu skrytých potenciálov, ktoré majú pozitívny vplyv na výkonnosť celej spoločnosti."

Konrad Scheiber, konateľ Quality Austria

Klient na prvom mieste

Audit qualityaustria

 

Naša filozofia

 • Očakávania zákazníkov veľmi ovplyvňujú ciele a prínosy auditu.
 • Kompetencia audítorov je extrémne dôležitá.
 • Zásadná je výkonnosť a efektivita auditovaného integrovaného systému riadenia.
 • Zapojené osoby sa v priebehu auditov stretávajú.
 • Auditovanie s tými správnymi postojmi a hodnotami vedie k vytúženému výsledku.

Nezávislosť, transparentnosť, zrozumiteľnosť, profesionálna starostlivosť, faktické znázornenie, integrita a dôvernosť sú charakteristické pre všetky audity qualityaustria, vďaka čomu systematicky prispievajú k úspechu organizácie s ohľadom na jej kontext a filozofiu.

Audity qualityaustria

Naše audity rozdeľujeme do niekoľkých kategórií, čo je výhodné pre obidve strany – klienta aj certifikačnú organizáciu. Samozrejme berieme do úvahy, že najvyššia hodnota je dosiahnutá, keď audit splní očakávania a ciele klienta, a to s ohľadom na najlepší možný pomer cena – výkon. Audity integrovaných systémov riadenia podliehajú predpísaným pravidlám (napr. ISO/IEC 17021-01 alebo ISO 19011). Jednotlivé kategórie auditov qualityaustria od seba nie sú oddelené hrubou čiarou, takže nastavenia a štruktúra sú vždy volené podľa činností a cieľov danej organizácie.

1. Vstupné informácie
Základy pre nastavenie systému riadenia stanovuje zákazník, a to pomocou zvolených štandardov a predpisov, zapojením sa do odborných diskusií, účasťou na stretnutiach a dopytovaním sa organizácií, ktoré už majú skúsenosť s vybranými systémami riadenia. Potom nasleduje úvodný rozhovor so spoločnosťou Quality Austria, v priebehu ktorého sa prerokujú potreby klienta a celá organizácia je podrobne oboznámená s procesom auditu. Na prvom mieste sú identifikované špecifické potreby danej spoločnosti, vďaka čomu môže byť individuálne naplánovaná certifikácia. Pomocou zozbieraných údajov a medzinárodných špecifikácií je vykonaný odhad, koľko času bude na realizáciu auditu potrebné.
2. Rozhodnutie
Teraz je potrebné nájsť ideálnu cestu, teda zladiť dôvody na zavedenie systému riadenia s obchodnými cieľmi spoločnosti. Výstupom by mal byť plán projektu certifikácie, pričom hodnotenie interných zdrojov je rovnako dôležité ako stanovenie externých nákladov (napr. konzultácie a školenia). Veľmi vhodné je tiež pripraviť si harmonogram procesu certifikácie. Na základe týchto informácií môže organizácia urobiť kvalifikované rozhodnutie o certifikácii.
3. Vytvorenie a implementácia konceptu
V tejto fáze procesu sa môžu objaviť nasledujúce priority:
 • Vytvorenie povedomia o zvolenom systéme riadenia (napr. školenia qualityaustria pre manažérov systémov riadenia životného prostredia)
 • analýza požiadaviek štandardov a plán implementácie v organizácii
 • školenia zamestnancov v oblasti zvoleného systému riadenia (qualityaustria in-house školenia) a informácie o možných zmenách v procesoch a postupoch
 • zavedenie a využitie nových procesov v praxi tak, aby sa pevne etablovali
Manažment organizácie by mal po celú byť zapojený a podporovať proces zavádzania systému riadenia.
4. Krátky audit (voliteľné)
Krátky audit môže organizácii pomôcť identifikovať, ako je úspešná v implementácii systému riadenia v jednotlivých oblastiach, úrovniach, procesoch či jednotlivých požiadavkách normy. Vďaka včasnému posúdeniu efektívnosti zavádzaných opatrení, je možné identifikovať chybné interpretácie noriem a zabrániť tak vzniku ďalších výdavkov. Okrem toho sa krátky audit osvedčil ako vhodný nástroj na motiváciu a zapojenie zamestnancov.
5. Certifikačný audit Stage 1
Tento audit už tvorí súčasť certifikačného procesu a slúži na vyhodnotenie úrovne systému riadenia po potreby certifikácie. Stage 1 audit zahŕňa nasledujúce aspekty:
 • identifikácia kľúčových procesov, cieľov a relevantných právnych požiadaviek
 • hodnotenie špecifických aspektov danej organizácie
 • zhodnotenie dokumentácie systému manažmentu
 • rozhodnutie o pripravenosti systému riadenia pre certifikačný audit Stage 2
 • stanovenie ďalších krokov a postupov vrátane plánu certifikačného auditu Stage 2
6. Certifikačný audit Stage 2
V druhom stupni certifikačného auditu (Stage 2) sú procesy a požiadavky auditované na vybraných vzorkách. V centre záujmu stojí:
 • Hodnotenie súladu s požiadavkami daného štandardu podľa vopred definovaného plánu auditu.
 • Predstavenie rozvoja systému: definícia silných stránok a potenciálov na zlepšenie.
 • Identifikácia príležitostí na zlepšenie.
 • Hodnotenie vhodnosti a primeranosti daného systému riadenia s ohľadom na ciele organizácie.
Všetky výsledky auditu spolu s odkazmi, odporúčaniami a odchýlkami sú zhrnuté v hodnotiacej správe z auditu.
7. Certifikát
Vďaka akreditácii je Quality Austria oprávnená vydávať certifikáty, ktoré sú uznávané celosvetovo. Používacie práva sú prevedené spolu s certifikátom. Certifikát qualityaustria slúži ako doklad o súlade a môže byť využívaný pre internú aj externú komunikáciu, v ktorej poslúži na zabezpečenie lepších príležitostí a zisku zákaziek.
8. Trvalý rozvoj a zlepšovanie systému
V záujme neustáleho zlepšovania je potrebné aj systém riadenia neustále rozvíjať. Z toho dôvodu je nutné behom dvoch rokov po certifikácii realizovať dohľadový audit . Po uplynutí troch rokov od úvodnej certifikácie je nutné vykonať recertifikačný audit spolu s novým vydaním certifikátu.

Potrebujete ďalšie informácie

Radi vám pomôžeme!

Stačí nám napísať!

+43 732 34 23 22