Čo robí Quality Austria výnimočnou?

Prehľad

Top partner pre integrovaný systém riadenia

Sme odborníkmi pre oblasť integrovaných systémov riadenia založených na manažmente kvality, životného prostredia a BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) rovnako ako na kvalitu podnikania.

Našimi kľúčovými oblasťami sú systémové a produktové certifikácie, školenia a osobné certifikácie. Okrem organizovania rôznych odborných fór (napr. na tému životného prostredia a energetiky či potravín a zdravia) a konferencií vydávame odborné publikácie a aktívne sa podieľame na vývoji a zmenách štandardov v rámci medzinárodných orgánov. Vydávame množstvo publikácií a sme činní v rôznych štandardizačných orgánoch. Okrem toho spolupracujeme s ďalšími odborníkmi v mnohých medzinárodných sieťach (EOQ, IQNet, EFQM atď.).

Certifikácia a hodnotenie systémov a produktov

Sme nezávislým certifikačným orgánom, ktorý vykonáva posudzovanie zhody podľa medzinárodných štandardov a predpisov . Posudzujeme a potvrdzujeme, že sú dodržiavané príslušné požiadavky (napríklad určené normou ISO 9001 pre manažment kvality). Prevažne certifikujeme systémy, produkty, služby a osoby na základe akreditácie udelenej rakúskym Federálnym ministerstvom hospodárstva a digitalizácie (Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort – BMDW)

Plán a návrh auditu qualityaustria je od samotného začiatku zameraný na vytváranie pridanej hodnoty pre našich zákazníkov.

  • Ciele a nastavenia auditu sú významne ovplyvnené očakávaním zákazníkov.
  • Kompetencie audítora sú nesmierne dôležité.
  • Zásadný je cieľový výkon a efektivita auditovaného integrovaného systému riadenia.
  • Počas auditu sa zapojené strany, ľudia a ich požiadavky pretínajú.
  • K požadovanej kvalite auditu vedie kombinácia vhodného prístupu a správne definovaných hodnôt.

Quality Austria – Trainings, Zertifizierungs a Begutachtungs GmbH je držiteľkou akreditácie udelenou rakúskym Federálnym ministerstvom hospodárstva a digitalizácie podľa ISO/IEC 17021 pre oblasť systémov riadenia, podľa ISO/IEC 17024 pre certifikáciu osôb a podľa ISO/IEC 1706

Spravodlivosť aj nestrannosť našich postupov i certifikačných programov je zaručené a priebežne kontrolovaná. V Rakúsku disponujeme najrozsiahlejším portfóliom akreditácií a ako akreditačný orgán sme povinní zaisťovať našu nezávislosť a objektivitu.

Sme zástupcom organizácie IQNet v Rakúsku a vydávame medzinárodne uznávané IQNet certifikáty.

Vzdelávanie a certifikácia osôb

Pri certifikácii osôb overujeme kompetencie danej osoby spolu s jej kvalifikáciami, ktoré potom následne porovnávame a posudzujeme s príslušným certifikačným programom. Akreditácia od rakúskeho Federálneho ministerstva hospodárstva a digitalizácie nás oprávňuje na udeľovanie osobných certifikátov podľa ISO/IEC 17024 a zaručuje vysoký štandard kurzov na medzinárodnej úrovni.

Hlavným cieľom našich školení je dlhodobé zvyšovanie kompetencie všetkých účastníkov.
Nezameriavame sa na obyčajné odovzdávanie znalostí, všetky kurzy obohacujeme pomocou didaktických a organizačných metód. Čo sa týka obsahu, ide nám predovšetkým o využitie zručností v praxi a vytvorenie pridanej hodnoty pre všetkých účastníkov. Preto kombinujeme najnovšie poznatky zo štúdií, analýz trendov, vývoja štandardov a informácií z praxe s naším praktickým know-how. Neustále sledujeme najnovší vývoj a pracujeme na našich webinároch, online kurzoch a ďalších vzdelávacích aktivitách, aby našim klientom skutočne prinášali pridanú hodnotu.

Certifikáty qualityaustria majú vynikajúcu povesť a sú objektívnym dôkazom kompetencií vďaka medzinárodne uznávaným skúškam podľa štandardu EN ISO/IEC 17024. Ponúkame viac ako 50 vzdelávacích programov, z ktorých je prevažná časť akreditovaná na národnej úrovni.

eoq-logo-2010

Harmonizácia a uznanie našich školení v takmer 40 členských krajinách Európskej organizácie pre kvalitu (EOQ) zaručuje veľmi vysoký a uznávaný štandard vzdelávania na národnej i európskej úrovni.

Quality Austria si je vedomá dôležitosti nestrannosti pri výkone funkcie certifikačného orgánu. Za účelom zabezpečenia objektivity pri vykonávaní certifikačných činností bolo do systému riadenia spoločnosti Quality Austria zahrnuté aj riešenie potenciálneho konfliktu záujmov.

Prehľad produktov

Ktoré produkty Vás zaujímajú?

Integrované systémy riadenia

Organizácie sa čoraz viac zameriavajú na integráciu

Kvalita

Systém riadenia kvality zlepšuje výkon

Životné prostredie a energia

Podpora trvalého zlepšovania environmentálneho výkonu

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečné a zdraviu nezávadné pracovné podmienky posilňujú celú organizáciu

Verejná správa

Strategický faktor úspechu pre verejnú správu

Automobilový priemysel

V automobilovom priemysle majú nedostatky vážne následky

Bezpečnosť potravín

Globalizácia a komplexnosť produktov vyžadujú zaistenie nezávadnosti s podporou štandardov

Zdravotníctvo a sociálne služby

Dynamický sektor zdravotníctva potrebuje fungujúci systém

Doprava

Zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti

Riadenie rizík, bezpečnosť a compliance

Systematický prístup v predvídaní náhod

Spoločenská zodpovednosť (CSR)

Spoločenská zodpovednosť je globálnou témou

Kvalita podnikania (EFQM)

Dlhodobo vynikajúce výsledky a výkon

Potrebujete ďalšie informácie

Radi vám pomôžeme!

Stačí nám napísať!

+43 732 34 23 22