25. May 2022

Ako vám môže systém riadenia pomôcť pri štruktúrovaní každodenných činností

Podpora v dnešných zrýchlených časoch

V súčasnosti sa zdá, že náš svet sa otáča rýchlejšie, neustále sa menia vonkajšie okolnosti, ramcové podmienky a zodpovedajúcim spôsobom a tempom sa tak neustále menia i činnosti a procesy v organizáciách.

Aby napriek všetkej dynamike nedochádzalo k vnútorným nezrovnalostiam medzi znalosťami napr. medzi novoprijatými zamestnancami, činnosťami a procesmi organizácie, je vhodné dodržiavať určitú úroveň štruktúry a systému.

Systém riadenia môže podporovať štruktúru procesov, transparentnosť procesov a dokumentácie.

Zmena se stáva zvykom

Technologický pokrok, digitalizácia a automatizácia prináša mnoho výhod, ako je rýchlejšie a efektívnejšie spracovanie procesov. Udržať krok s často až turbulentnou rýchlosťou zmien však nie je vždy ľahké.

Organizácie a ľudia v nich pracujúci sú stále častejšie konfrontovaní so situáciami, v ktorých je dôležité myslieť, konať a v neposlednom rade aj učiť sa novým spôsobom. Veľkú úlohu tu zohráva flexibilita v zmysle adaptability a agilita v zmysle mobility

 

Vedieť a poznať, čo treba vedieť a poznať - aby zručnosti znamenali budúcnosť

  1. V prvom rade je dôležité vyhodnotiť, či a do akej miery budú mať pripravované zmeny vplyv na vašu vlastnú organizáciu. Do akej miery sa organizácia zmení – to znamená, ktoré procesy alebo rutiny treba prispôsobiť alebo preškoliť?
  2. Potom si musíte položiť otázku, do akej miery zmeny ovplyvňujú správanie jednotlivých zamestnancov? Je potrebné zaviesť nové kompetencie alebo nové procesy?

Rozhodne nezačínate od nuly

Každá spoločnosť už má zavedený systém riadenia, aj keď si to mnohí neuvedomujú. Príklad: servisné stretnutia sú ponúkané prostredníctvom webovej stránky spoločnosti. Keď si zákazník rezervuje stretnutie, stretnutie sa uskutoční a služba sa využije. Potom sa odošlú formuláre spätnej väzby a faktúry. Tento proces je už systematický, pretože príslušní spracovatelia majú so svojimi činnosťami skúsenosti.

Ak sa však napríklad zmení doteraz zodpovedná osoba alebo sa prijmú noví zamestnanci a procesy ešte nie sú dostatočne zdokumentované, môže byť ťažké sa v nich orientovať. Čím konkrétnejšie sú definované procesy, zodpovednosti a zmysluplné, kontrolovateľné parametre, tým lepšie pre všetkých zúčastnených.

V manažmente kvality sa často hovorí o cykle PDCA:

  • t. j. plánovanie procesov (Plan)
  • ich vykonanie (Do)
  • kontrola, do akej miery všetko fungovalo (Check)
  • a v prípade potreby procesy ďalej zlepšovať alebo rozvíjať (Act)

Nezáleží na tom, aká veľká alebo malá je vaša organizácia, v akom odvetví pracujete alebo aký typ spoločnosti máte: systém riadenia vytvára podporný, "zdravý" základ pre rast organizácií.

Je tiež dôležité, aby sa organizácia dokázala učiť, aby sa mohla neustále prispôsobovať novým a meniacim sa podmienkam. Je to jediný spôsob, ako zabezpečiť a udržať konkurencieschopnosť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte. Po zavedení systému riadenia sa začína fáza ďalšieho rozvoja a zlepšovania.

Každá maličkosť pomáha

Požiadavky vašich zákazníkov musia zostať stredobodom vášho podnikania aj v týchto dynamických časoch, keď sú firmy často veľmi zaneprázdnené samy sebou. Najmä v týchto časoch sa bude váš tím cítiť pri riešení úloh tým istejšie, čím jasnejšie a správnejšie budú definované konkrétne procesy a postupy, alebo ak ich bude možné rýchlejšie a efektívnejšie prispôsobiť. Efektívne praktizovaný systém riadenia poskytuje usmernenie a funguje ako rámec, ktorý vám presne hovorí, ako by malo niečo fungovať.

Systémy riadenia pomáhajú zabezpečiť, aby rozhodnutia boli vysledovateľné a informácie boli vždy k dispozícii. Okrem toho dokumentácia pomáha zabezpečiť celoživotné vzdelávanie v zmysle procesu neustáleho zlepšovania, čím sa systematicky smeruje k optimalizácii a zlepšovaniu rozhodnutí a činností. To všetko v konečnom dôsledku vedie k zlepšeniu výkonnosti podniku.

Ak máte záujem o interné školenie ISO 9001 Kompakt, kontaktujte nás: tu.  Radi vám vytvoríme ponuku na mieru.

10. Jun 2022

Svetový deň akreditácie

09. Jun 2022

Svetový deň bezpečnosti potravín

24. May 2022

Online workshop ISO 27002:2022

03. May 2022

Online workshop 12. 5. 2022

Bezpečnosť výmeny informácií

27. Apr 2022

27. qualityaustria Forum očami CEO

Ohliadnutie za úspešnou konferenciou

22. Apr 2022

Riziko blackoutu

Je možné sa pripravit?

30. Mar 2022

Školenia a kurzy v angličtine

Aktuálna ponuka kurzov v anglickom jazyku

14. Mar 2022

Katalóg služieb 2022-2023

10. Mar 2022

27. qualityaustria Forum

Hybridna konferencia

14. Feb 2022

Rozvoj zručností

Kontinuálny proces zlepšovania

28. Jan 2022

Nové manažerské duo

2- Nový management Quality Austria

01. Jan 2022

Nastavenie compliance s ISO 37301

systematický prístup a zlepšovanie

+43 732 34 23 22