21. Nov 2021

Už je to tu:

Nechajte si certifikovať (akreditovane) systém riadenia compliance podľa ISO 37301:2021!

V polovici apríla 2021 bola publikovaná nová norma  ISO 37301:2021, ktorá predstavuje najmodernejší základ pre certifikáciu systému riadenia compliance, po slovensky niekedy tiež ako certifikácia právneho súladu. Práve tá často predstavuje ďalší krok k väčšej transparentnosti a zlepšeniu imidžu spoločnosti. Pripomeňme si, že na zaistenie lepšej reputácie a ochrany organizácií napokon cielila už prvá z rady noriem ISO 37 – ISO 37001:2016 systém protikorupčného manažmentu.

Fungovanie v súlade s pravidlami a zákonmi je v dnešnej dobe vyžadované v celom hodnotovom reťazci a moderná organizácia môže byť úspešná iba vtedy, ak sa dokáže efektívne vysporiadať so všetkými predpismi, ktoré so sebou okrem iného prináša aj digitálna zmena. S orientaciou v džungli predpisov má organizáciám napomôcť práve spomínaná norma ISO 37301.

Aké výhody a šance certifikácie podľa ISO 37301 predstavuje, pre nás v nasledujúcich riadkoch zhrnie produktový špecialista pre oblasť protikorupčných systémov riadenia a compliance, Martin Fridl.

Bezpečný prístav vďaka certifikácii ISO 37301:2021

Najväčšiu výhodu predstavuje to, že je teraz do oblasti compliance zahrnutá aj právna istota. V praxi to znamená, že by vďaka tejto certifikácii malo byť jednoduchšie splniť zákonné povinnosti. Pomocou certifikácie compliance majú organizácie možnosť v priebehu súdneho konania preukázať, že vynaložili všetku starostlivosť, ktorú od nich možno požadovať, aby daným činom zabránili (§ 8 ods. 5 zákona č. 418/2011 Zb., o trestnej zodpovednosti právnických osôb a konaní proti nim).

ISO 37301 rovnako ako ISO 37001 založená na tzv. High Level Structure (HLS), vďaka čomu ich možno obidve veľmi ľahko kombinovať nielen spoločne, ale aj s ďalšími štandardmi ako je ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (životné prostredíe) či ISO 45001 (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). Rovnaká štruktúra uľahčuje organizáciám implementáciu a umožňuje im čerpať všetky výhody plynúce zo synergií. To predstavuje jednoznačnú výhodu pre spoločnosti, ktorých zavedený systém riadenia je možné kedykoľvek doplniť o ďalšie prvky a prispôsobiť sa napríklad aktuálnym spoločenským trendom alebo novým právnym požiadavkám.

Jasný signál verejnosti

Získajte už teraz konkurenčnú výhodu – napr. účasťou vo väčších výberových konaniach alebo zlepšením reputácie na lokálnej i medzinárodnej úrovni – a istotu právneho súladu vďaka certifikácii podľa ISO 37301. Okrem vyššie uvedeného spomínanou certifikáciou preukazuje každá organizácia tiež transparentnosť, spoľahlivosť a súlad s právnymi predpismi, čo je významné nielen pre samotnú organizáciu, ale aj pre zamestnancov a všetky zainteresované strany.

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme a vše nastavíme podle Vašich potřeb.

10. Jun 2022

Svetový deň akreditácie

09. Jun 2022

Svetový deň bezpečnosti potravín

25. May 2022

Podpora v dnešných zrýchlených časoch

24. May 2022

Online workshop ISO 27002:2022

03. May 2022

Online workshop 12. 5. 2022

Bezpečnosť výmeny informácií

27. Apr 2022

27. qualityaustria Forum očami CEO

Ohliadnutie za úspešnou konferenciou

22. Apr 2022

Riziko blackoutu

Je možné sa pripravit?

30. Mar 2022

Školenia a kurzy v angličtine

Aktuálna ponuka kurzov v anglickom jazyku

14. Mar 2022

Katalóg služieb 2022-2023

10. Mar 2022

27. qualityaustria Forum

Hybridna konferencia

14. Feb 2022

Rozvoj zručností

Kontinuálny proces zlepšovania

28. Jan 2022

Nové manažerské duo

2- Nový management Quality Austria

+43 732 34 23 22