22. Nov 2021

Tipy na prevenciu priamo od experta

7 tipov na boj proti korupcii

Obvinenia z korupcie môžu vážne poškodiť povesť celej organizácie i osôb s rozhodovacou právomocou. Právnik Martin Fridl nám v nasledujúcich 7 bodoch vysvetlí, aké jednoduché preventívne opatrenia môže prijať každá firma preto, aby riziko korupcie elimininovala. Produktový expert na systémy riadenia compliance a protikorupčného systémy riadenia v spoločnosti Quality Austria navyše uvádza, ktorým bodom venuje osobitnú pozornosť pri vykonávaní auditov protikorupčného systému riadenia.

ISO 37001 je mezinárodně uznávaný nástroj pro prevenci a boj proti korupci. Předpokládáme, že poptávka po akreditovaných certifikacích pro tento standard nadále poroste, protože certifikace dle ISO 37001 pomáhá společnostem zlepšovat pověst nejen v očích zákazníků, ale i obchodních partnerů a široké veřejnosti,“ vysvětluje právník Martin Fridl. Kromě toho mohou certifikované organizace čerpat mnoho výhod a interně růst, hlavně s ohledem na nastavení a fungování jejich vnitřní struktury.

Ako audítor a partner Quality Austria pán Fridl priebežne kontroluje a pracuje so spoločnosťami, ktoré majú protikorupčný systém riadenia podľa  ISO 37001 už zavedený, pričom v priebehu vykonávania auditu vždy uplatňuje osvedčený systémový prístup. Ale aj s niekoľkými málo jednoduchými internými pravidlami je možné efektívne zamedziť vzniku korupcie a zároveň pripraviť svoju spoločnosť na certifikáciu.

1. Špeciálna kontrola novo nastupujúcich manažérov a manažérok

Zamestnanci s vysokou mierou rozhodovacích právomocí alebo veľkou zodpovednosťou za rozpočet by mali byť pred prijatím preverení aj preto, aby potom spoločnosť mohla s pokojným svedomím povedať, že splnila jej povinnosť riadneho hospodára. Ako zdroj pri tomto preventívnom opatrení môžu slúžiť napríklad výpisy z registra trestov, čierne listiny (tzv. black listy), informácie z médií či voľne dostupné na internete. Okrem vyššie uvedeného by mala byť u nastupujúcich manažérov a manažérok kontrolovaná tiež znalosť compliance, teda právneho súladu.

2. Zriadenie nezávislého protikorupčného postu

Spoločnosti musia byť pripravené ešte predtým, než dôjde k akémukoľvek korupčnému obvineniu. Pre spoločnosti certifikované podľa ISO 37001 je zriadenie protikorupčného postu dokonca povinné.

Spoločnosti musia byť pripravené, než dôjde k obvineniu. „Výkonom tohto postu by mala byť poverená osoba, ktorá nie je povinná prijímať a plniť akékoľvek pokyny a je v priamej väzbe na manažment (riadiaci orgán) a dozornú radu spoločnosti. „Pri mojej práci audítora toto v praxi pravidelne kontrolujem, teda to, či post existuje a ako v praxi funguje,“ vysvetľuje Fridl.

3. Implementácia EÚ smernice na ochranu oznamovateľov (whistleblowerov)

Členské krajiny EÚ, Českú republiku nevynímajúc, majú do 17. decembra 2021 povinnosti implementovať do národnej právnej úpravy novú smernicu EÚ o ochrane oznamovateľov (whistleblowerov). Najneskôr do tej doby sú nielen verejné orgány, ale aj súkromné právnické osoby ako s.r.o. alebo akciové spoločnosti s viac ako 50 zamestnancami povinné zaviesť proces interného oznamovania. Tento proces má umožniť nielen interným, ale aj externým osobám, anonymne oznamovať porušenie práva EÚ. V praxi sa teda jedná o prijímanie oznámení napr. zriadením internej poštovej schránky, elektronicky alebo pomocou online platformy. Organizácie, ktoré už protikorupčným pôstom disponujú, sú na vstup novej smernice v platnosti dobre pripravené.

4. Hodnotenie rizík pri uzatváraní zákaziek a obchodných partnerstiev

„Zvláštna pozornosť a obozretnosť prichádza na rad pri výbere obchodných partnerov, s ktorými spoločnosť pracuje síce na málo zákazkách za rok, ale za to s veľkým objemom peňazí,“ vysvetľuje právnik. V závislosti od posúdenia rizika môže byť vhodné vykonať due diligence u konzultantov, dodávateľov, v rámci spoločných podnikov (joint ventures) alebo pracovných skupín. Do úvahy prichádza napríklad získavanie informácií o bonite, platbách na sociálne a zdravotné poistenie, odvodoch daní či kontrola spolupráce s ďalšími partnermi.

5. Hodnotenie rizikových krajín

„Obzvlášť chúlostivé je obchodovanie s osobami, ktoré majú blízke väzby na vládu, a to ako doma, tak aj v zahraničí. Väčšia opatrnosť sa však odporúča aj pri transakciách uzatváraných so spoločnosťami majúcimi sídlo v krajinách, ktoré sú obzvlášť náchylné na korupciu. "Ako dobrá orientačná pomôcka pri hodnotení rizikovosti krajiny a pri voľbe vhodných opatrení slúži Index vnímania korupcie CPI," vysvetľuje odborník qualityaustria.

 

6. Obmedzenie platieb v hotovosti

„Účinným nástrojom proti korupcii je minimalizácia či úplná eliminácia platieb v hotovosti. Pretože čím viac transakcií prebehne bezhotovostne, tým ľahšie je platby dohľadať a tým ťažšie tiež podplácať,“ uvádza odborník. Existujú však aj iné medzery, ako napríklad vystavovanie daňových dokladov za služby, ktoré nikdy neboli poskytnuté.

7. Rozdelenie úloh a princíp štyroch očí

„Rozdelenie úloh je v rámci finančného riadenia nesmierne dôležité. Oddelenie nákupu by preto nemalo byť zodpovedné za kontrolu služieb a faktúr. Pri schvaľovaní platieb je pritom vždy odporúčaný princíp štyroch očí,“ uvádza Fridl. V závislosti od objemu transakcie by mal byť tiež vyžadovaný súhlas nadradenej úrovne vedenia. Tomu veľmi napomáha jasne definovaný systém a štruktúra schvaľovania vrátane určenia jednotlivých limitov a zodpovedností.

Kontaktujte nás! Radi vám pomôžeme a všetko nastavíme podľa vašich potrieb.

Workshop Compliance

10. Jun 2022

Svetový deň akreditácie

09. Jun 2022

Svetový deň bezpečnosti potravín

25. May 2022

Podpora v dnešných zrýchlených časoch

24. May 2022

Online workshop ISO 27002:2022

03. May 2022

Online workshop 12. 5. 2022

Bezpečnosť výmeny informácií

27. Apr 2022

27. qualityaustria Forum očami CEO

Ohliadnutie za úspešnou konferenciou

22. Apr 2022

Riziko blackoutu

Je možné sa pripravit?

30. Mar 2022

Školenia a kurzy v angličtine

Aktuálna ponuka kurzov v anglickom jazyku

14. Mar 2022

Katalóg služieb 2022-2023

10. Mar 2022

27. qualityaustria Forum

Hybridna konferencia

14. Feb 2022

Rozvoj zručností

Kontinuálny proces zlepšovania

28. Jan 2022

Nové manažerské duo

2- Nový management Quality Austria

+43 732 34 23 22