10. Mar 2022

Our quality, my contribution

27. qualityaustria Forum

Digitálna transformácia, túžba po bezpečnosti a odolnosti, cirkulárna ekonomika a individualizácia – to sú trendy, ktoré v súčasnosti určujú naše životy. Podstatná je však zároveň túžba po individuálnom sebaurčení, sebarealizácii a osobnej slobode voľby.

 

Spoločenské očakávania, potreby na trhu a požiadavky na nové produkty sú dynamické a neustále sa menia. V dôsledku toho musí byť pojem „kvalita“ neustále predefinovávaný a rozširovaný o aktuálne aspekty. Dobrým príkladom je v tomto smere napríklad udržateľnosť – v zmysle recyklovateľných produktov a služieb. Tento aspekt už nie je, tak ako tomu bolo ešte pred pár rokmi „chvályhodnou pridanou hodnotou“, etabloval sa totiž už ako „must-have“ – teda prístup, ktorý je braný ako prakticky nevyhnutný.

Byť súčasťou zmeny

Digitalizácia a konektivita taktiež urýchlili trend individualizácie. Uvedomiť si sám seba a mať slovo v rozhodovaní je považované za prelomový kultúrny princíp našej doby – akcelerovaný neustále sa zvyšujúcim počtom možností rozhodovania a rastúcou túžbou po sebaurčení. Zo spotrebiteľov sa stávajú "prosumes" (teda ľudia, ktorí vyrábajú - "producers" a zároveň spotrebúvajú - "consumers"), ktorí si neustále vymieňajú informácie a prispievajú k ďalšiemu rozvoju produktov, služieb av konečnom dôsledku aj vnímanej kvality.

 

Do centra pozornosti sa dostáva angažovanosť jednotlivých ľudí. Medzi vôľou veci utvárať a túžbou po osobnej zodpovednosti treba konať proaktívne. Chce to odvahu skúšať nové veci a prevziať zodpovednosť za krok vpred. Takí ľudia rozvíjajú nápady, budujú siete a proaktívne riešia problémy. Zároveň sú priekopníkmi v určovaní trendov a rozhodovaní – v tom zmysle, že vystupujú ako odvážne vzory a chcú motivovať alebo poháňať ostatných, aby sami robili pokroky. Moderné vedenie je preto popri ďalších princípoch založené aj na spoločnej vízii všetkých zúčastnených.

Odborné know-how spojené s analýzami trendov

  • Aký je váš osobný príspevok a vaša vlastná zodpovednosť za vytváranie kvality?
  • Do akej miery môžeme zladiť udržateľnosť, ochranu klímy, bezpečnosť výrobkov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, sociálnu zodpovednosť a cirkulárnu ekonomiku s kvalitou bez toho, aby sme museli robiť kompromisy?
  • Aké nové stratégie organizácie vyvíjajú, aby v súčasnej ére digitalizácie a globalizácie nepôsobili ako autonómne jednotky, ale ako súčasť rôznych ekosystémov?
  • Ako sa darí prepojovaniu kompetencií s inými organizáciami alebo technickými odborníkmi a aké efekty možno očakávať?

 

Ak si vy či vaši kolegovia kladiete podobné otázky, pokiaľ o nich diskutujete v priebehu rozhodovania vo vašich firmách alebo ak máte záujem zistiť, ako s týmito trendmi v súčasnom globálnom svete nakladajú iní, nenechajte si ujsť

27. qualityaustria Forum

16. 3. 2022 v Salzburgu.

Tohtoročný ročník našej konferencie sa prvýkrát v histórii bude konať ako hybridná akcia - zúčastniť sa môžete ako osobne v Salzburgu, tak aj online!

V priebehu 27. fóra qualityaustria tak nielen postavíme most medzi širokým chápaním kvality a osobnou sebarealizáciou. Vďaka online prístupu postavíme aj most do celého sveta. Srdečne vás pozývame a budeme radi, ak sa stanete jeho súčasťou.

V prípade vášho záujmu sa prosím registrujte prostredníctvom AnmeldungSV@qualityaustria.com

 

Cieľová skupina:

  • Členovia predstavenstva a konatelia
  • Systémoví manažéri a manažéri pre životné prostredie, bezpečnosť práce, energetiku, riadenie rizík, manažéri kvality
  • Personalisti
  • Interní a externí auditori
  • Konzultanti
  • Média

Ak plánujete zúčastniť sa 27. qualityaustria hybridnej konferencie osobne, pripravili sme pre vás jednoduchú infomapu

+43 732 34 23 22