14. Feb 2022

Neustálý proces zlepšování

Rozvoj dovedností jako management změn

Získavanie zručností je v spoločnosti Quality Austria najvyššou prioritou. Ale čo to presne znamená?

Rozvoj zručností znamená, že prostredníctvom získaných znalostí meníme svoje správanie, učíme sa novým kompetenciám, schopnostiam, absorbujeme nové znalosti.

Učenie možno teda chápať aj ako určitý druh riadenia individuálnej zmeny, pretože dochádza k neustálemu prispôsobovaniu – či už v znalostiach, cieľoch, stratégiách alebo myslení. Poskytovatelia školení a ďalšieho vzdelávania sú preto povinní na tejto individuálnej zmene pracovať systematicky, využívať vhodné rámcové podmienky, procesy a ďalšie didaktické nástroje. V uplynulých dvoch rokoch to pre mnohých poskytovateľov školení znamenalo prechod na virtuálnu ponuku, aby bolo možné učiť aj učiť sa aj za takto zmenených podmienok.

Rovnako tak učenie je nikdy nekončiaci proces - v manažmente kvality je často označovaný ako proces neustáleho zlepšovania (Kontinuierlichen Verbesserungsprozess /KVP). Neustále vzdelávanie, teda tzv. celoživotné vzdelávanie je v ére digitalizácie a globalizácie prakticky nevyhnutné. Kontinuálne „vyzývanie“ seba samého a prerážanie nových ciest môže byť rovnako motivujúce a môže pozitívne prispieť k sebarealizácii.

 

Nevyhnutný je dlhodobý rozvoj zručností ako interne, tak externe

Naše externé audity sa nezameriavajú iba na ďalší rozvoj našich zákazníkov, ich schopnosti či získavanie týchto schopností. Audítori, školitelia, posudzovatelia a experti qualityaustria sa vždy zameriavajú aj na rozvoj svojich vlastných zručností, práve v súlade s mottom „Celoživotné vzdelávanie“. Riadi sa neustálou požiadavkou zaistiť a zvýšiť vysokú úroveň podnikovej kvality pre našich zákazníkov.

  • Naši audítori qualityaustria majú praktické skúsenosti a sú manažérmi, expertmi alebo konzultantmi. Vďaka tomu majú široké priemyselné know-how a sú zbehlí a kompetentní v riešení systémov riadenia.
  • Súčasne sú samozrejme spôsobilí zvládnuť štandardy a normy relevantné v danom odvetví, chápať rôzne vzťahy príčiny a následku a tým čo najprofesionálnejšie predikovať ich možné dôsledky.
  • Vďaka školeniam a nadväzujúcim testom odbornej spôsobilosti audítori qualityaustria nielen potvrdzujú svoje súčasné mandáty, ale získavajú aj ďalšie, nové kvalifikácie.

Naši audítori qualityaustria sledujú hodnotovo orientovaný prístup a sú tiež kolegiálnym spôsobom začlenení do našej odbornej komunity a organizačného prostredia, čo znamená, že ich zručnosti sú neustále podporované"

Byť audítorom znamená neustále sa vzdelávať, aby ste v konečnom dôsledku dosiahli čo najlepší výsledok auditu a sami sa aktívnym učením stali expertom. Preto v Quality Austria ponúkame mnoho ďalších školiacich kurzov o aktuálnych trendoch a prioritných témach, a to ako interne, tak externe.

 

Máte otázky k auditom alebo k vzdelávacím kurzom? Či už máte záujem o realizáciu na diaľku alebo priamo u vás, budeme radi, pokiaľ sa na nás obrátite.  Napište nám  Veríme, že vašu dôveru nesklameme,

10. Jun 2022

Svetový deň akreditácie

09. Jun 2022

Svetový deň bezpečnosti potravín

25. May 2022

Podpora v dnešných zrýchlených časoch

24. May 2022

Online workshop ISO 27002:2022

03. May 2022

Online workshop 12. 5. 2022

Bezpečnosť výmeny informácií

27. Apr 2022

27. qualityaustria Forum očami CEO

Ohliadnutie za úspešnou konferenciou

22. Apr 2022

Riziko blackoutu

Je možné sa pripravit?

30. Mar 2022

Školenia a kurzy v angličtine

Aktuálna ponuka kurzov v anglickom jazyku

14. Mar 2022

Katalóg služieb 2022-2023

10. Mar 2022

27. qualityaustria Forum

Hybridna konferencia

28. Jan 2022

Nové manažerské duo

2- Nový management Quality Austria

01. Jan 2022

Nastavenie compliance s ISO 37301

systematický prístup a zlepšovanie