Motivace a benefity

Cílem standardu pro energetický management je nastavení systémů a procesů tak, aby zlepšovaly hospodaření s energiemi a snižovaly nejen energetickou spotřebu, ale i energetické náklady, omezovaly skleníkové plyny a minimalizovaly další dopady na životní prostředí. Systematický přístup se prolíná celým environmentálním managementem organizace, je nastaven, implementován a hodnocen dle politiky hospodaření s energiemi, definovaných strategických cílů a akčních plánů organizace. Rakouská agentura pro energetiku (Austrian Energy Agency) odhaduje potenciál úspory energií v organizaci průměrně 10-20%.

Norma má stejnou strukturu jako další z rodiny ISO, díky čemuž je zajištěna její kompatibilita primárně s ISO 9001 a ISO 140001. ISO 50001 je založena na trvalém zlepšování podle PDCA cyklu (plan-do-check-act) a začleňuje hospodaření s energiemi do každodenních činností organizace. Význam standardu ISO 50001 neustále roste a to i ohledem na směřování národní i mezinárodní politiky životního prostředí zaměřené na klimatické změny a hospodaření s energiemi. Mimo to také díky tomu, že norma podporuje Cíle udržitelného rozvoje OSN, především cíle č. 7 (Dostupné a čisté energie) a č.13 (Klimatická opatření).

Cíle

ISO 50001:2018 se zaměřuje na snižování energetické spotřeby, zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů, což ruku v ruce vede k redukci energetických nákladů organizace a ke zvýšení jejího profitu.

Cílová skupina

Systém řízení hospodaření s energiemi dle ISO 50001 je vhodný pro všechny organizace bez ohledu jejich na velikost či zaměření. Obzvláště přínosný je energetický management pro společnosti s velkými energetickými výdaji, kterým nabízí komplexní a systematický přehled požadavků spolu s doporučeními na jejich implementaci.

Standard umožňuje malým a středním podnikům učinit první kroky při zavádění energetického managementu se zaměřením na vybranou oblast. Na druhou stranu, organizace s již zavedeným systémem řízení životního prostředí mohou díky ISO 50001 postoupit v enviromentální oblasti ještě o krok dále.

Předpoklady

Pojem energie zahrnuje v rámci ISO 50001 mj. také elektřinu, paliva, páru, stlačený vzduch a obnovitelné zdroje. Pojem užívání energií je rovněž nahlížen velmi komplexně a obsahuje např. osvětlení, ventilaci, topení, chlazení vč. klimatizace, ohřívání, transport či výrobní a zpracovatelské linky.

ISO 50001 sleduje High Level Structure (HLS):

 1. Rozsah (Scope)
 2. Normativní dokumenty
 3. Pojmy a definice
 4. Kontext organizace
 5. Vedení
 6. Plánování
 7. Podpora
 8. Provoz
 9. Hodnocení výkonu
 10. Zlepšování

Základní požadavky standardu:

 • plánování energetických procesů vč. určení klíčových energetických ukazatelů a výchozích bodů (tyto koncepty jsou blíže specifikovány v revizi normy)
 • určení relevantních faktorů majících vliv na energetický management vč. uvedení vzájemných vztahů do souladu s přijatými normami
 • akční plány
 • určení odpovědných osob majících vliv na energetickou spotřebu
 • zlepšování systému hospodaření s energiemi a energetického výkonu
 • ukazatele energetické výkonnosti pro oblast nákupu a vzhled zařízení
 • integrace do výrobních procesů

Pravidla pro přechod na ISO 50001:2018

ISO 50001 bylo vydáno 21. srpna 2018 a nahradilo ISO 50001:2011 po uplynutí tříletého přechodného období. IAF (Mezinárodní akreditační fórum - International Accreditation Forum) stanovilo, že od 21. února 2020 dále mají být audity realizovány dle ISO 50001:2018. Platnost certifikátů vydaných dle ISO 50001:2011 uplynula 20. srpna 2021.

Související standardy

ISO 9001, ISO 14001, EMAS, Zprávy o trvalé udržitelnosti.

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494