Motivace a benefity

Na světě je asi 440.000 společností certifikovaných podle ISO 14001 a jejich počet každým rokem narůstá.

V zásadě sleduje ISO 14001:2015 High Level Structure (HLS) stejně jako ISO 9001. K tomu byla schválena nová příloha. Tato příloha dává instrukce všem technickým výborům pro oblast systémů řízení ohledně struktury a klíčového obsahu. Důležitá témata této revize jsou určena již samotnými požadavky: Nové priority v souvislosti s otázkami rizik, vedení, kontext organizace, kompetence a jednotný termín „dokumentovaná informace“, jsou témata určená společnou strukturou a klíčovým obsahem. Kromě ISO 9001, 14001 a 45001 (původně OHSAS 18001), tvoří tato příloha základ pro všechny standardy systému řízení, které budou v budoucnu revidovány. Díky tomu bude zjednodušena společná implementace více standardů do integrovaného systému řízení.

Cíle
 • ochrana životního prostředí pomocí snížení nebo eliminace škodlivých dopadů
 • snížení možných negativních dopadů na společnost
 • podpora organizace při plnění environmentálních závazků
 • zlepšení environmentálního chování
 • kontrola nebo vliv na to, jakým způsobem jsou služby nebo produkty vyvíjeny, produkovány, distribuovány, využívány či likvidovány v rámci aktivit organizace
 • dosažení možných finančních a výrobních výhod pro lepší pozici na trhu
 • sdělování informací vůči relevantním zainteresovaným stranám vedoucí k budování a zjištění důvěry
Struktura

ISO 14001 sleduje novou strukturu podle revize 2015:

 1. Rozsah (scope)
 2. Normativní dokumenty
 3. Termíny a definice
 4. Kontext organizace
 5. Vedení
 6. Plánování
 7. Podpora
 8. Provoz
 9. Hodnocení výkonu
 10. Zlepšování
Nejvýznamnější požadavky

Přehled nejdůležitějších požadavků ISO 14001:2015.

článek 4 - Kontext organizace

Požadavek analýzy kontextu organizace je zaměřen hlavně na lepší koncepční a celkové porozumění konkrétní společnosti, např.: s ohledem na všechny zainteresované strany, jejich potřeby a očekávání stejně jako možné ovlivňující faktory. Kontext také znamená, že musí být brána v potaz otázka životního prostředí v případě aktivit společnosti, její výroby a poskytování služeb.

článek 5 - Vedení

Top management musí ještě více pracovat s uměním leadershipu. Což znamená mimo jiné, že otázky životního prostředí musí být integrovány do podnikatelského procesu rozhodování a strategického plánování. Top management má podstatně důležitější roli, nejen z důvodu působení jako vzor (aktivní role leadershipu), ale také protože již není požadováno zavedení funkce „Zástupce pro životní prostředí“. V praxi ale bude tato osoba pokračovat ve své činnosti, aby zajistila soulad s právními, technickými a ekologickými požadavky v každodenním chodu společnosti.

článek 6 - Plánování

Díky struktuře HLS („High Level Structure“) nalezneme přístup založený na plánování rizik také v normě ISO 14001:2015. Tento přístup zahrnuje stanovení rizik a příležitostí z perspektivy analýzy kontextu společnosti, environmentálních aspektů a dopadů, právních požadavků a připravenosti reagovat na mimořádné události včetně jejich řešení. Z uvedených aspektů mají vyplynout rizika a příležitosti pro danou společnost. Adekvátní reakce musí být naplánovány, implementovány a následně revidovány pro zajištění efektivity. Organizace má povinnost definovat environmentální otázky plynoucí z jejích aktivit, výroby a služeb, aby je mohla úspěšně kontrolovat a ovlivnit.

Na základě zvolených kritérií musí být stanoveny enviromentální dopady. Termín „právní požadavky“ se mění na „závazky dodržování“, což zahrnuje nejen dodržování právních předpisů, ale i dalších povinností stejně jako sebe-restriktivních opatření. Zde se jedná hlavně o změnu názvosloví.

článek 7 - Podpora

Povědomí a kompetence jsou dva zvláštní body v článku 7, což znamená, že se jejich pozice oproti minulosti povýšila. Interní i externí komunikace vzrostla na významu. Interní komunikace je úzce spojena s interním kontextem společnosti. Analogicky, externí komunikace je spjata s externím kontextem. Externí komunikace je požadována pro zajištění jistoty pomocí dialogů o životním prostředí a činnostech s externími cílovými skupinami. V článku 7 jsou také stanoveny požadavky týkající se dokumentace.

článek 8 - Výroba

Článek 8 je určen hlavně pro plánování a kontrolu výroby a všech procesů včetně těch outsourcovaných. Požadavek životního cyklu produktů a služeb protíná jakožto nový aspekt celou normu a je bohatě popsán v bodě 8.1. Je pravdou, že v normě ISO 14001:2015 není kladen důraz pouze na analýzu životního cyklu. Nicméně, všechny fáze cyklu musí být brány v potaz a společnost má povinnost vyhodnotit v jakém rozsahu je schopna je kontrolovat a ovlivňovat. V bodě 8.2 je zmíněna připravenost na mimořádné události a reakce na ně.

článek 9 - Hodnocení výkonu

Environmentální chování musí být neustále zlepšováno. V zásadě se nejedná o nic nového. Enviromentální výkon je měřitelným výsledkem managementu environmentálních aspektů dané organizace. V rámci revize hrají nově roli indikátory. Vstupy v hodnocení výkonu zahrnují také přehled souladu se „závazky dodržování“, interním auditem a hodnocením vedení. Zde se tedy opět uzavírá kruh u top managementu společnosti.

Akreditace

Quality Austria je akreditována pro provádění certifikací na základě normy ISO 14001 podle rakouské sbírky Federal Law Gazette, nařízení číslo: 182 vydaného dne 4. 5. 2006.

Související standardy

EMAS, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001 (ISO 45001), SCC, Zprávy o trvalé udržitelnosti.

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494