Životní prostředí a energie

EMAS (Eco Management & Audit Scheme)

Motivace a benefity

EMAS je akronymem „Eco Management a Audit Scheme“, který někdy bývá označován pojmem "Eco-Audit". EMAS pomáhá organizacím kontinuálně a nezávisle zlepšovat jejich interní ochranu životního prostředí a přináší mnoho dalších benefitů:

 • zvýšení důvěryhodnosti a transparentnosti vůči veřejnosti v oblastech týkajících se ochrany životního prostředí
 • zvýšení právní jistoty
 • zajištění budoucnosti společnosti v dlouhodobém horizontu
 • konkurenční výhoda díky lepší image společnosti v očích zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů a veřejných orgánů
 • větší ztotožnění zaměstnanců s organizací
 • zvýšení produktivity a snížení nákladů
 • snížení výrobních nákladů díky úsporám na energiích i surovém materiálu a snížení množství odpadu
 • konsolidace administrativních rozhodnutí a povolenek založených na Environment Management Act
 • zjednodušení administrace
Cíle

EMAS se zaměřuje u organizace na:

 • vedení a dokumentaci souladu s právní úpravou
 • dokumentaci environmentálního chování v environmentálním prohlášení
 • identifikaci a eliminaci ekologických a ekonomických slabých stránek
 • snížení nákladů díky úspoře materiálu nebo energií
Cílová skupina

EMAS je vhodný pro každou organizaci, která chce celkově vylepšit své environmentální chování a interní ochranu životního prostředí. Společnosti, výrobní závody, orgány veřejné správy i malé a střední podniky (MSP) mohou využít EMAS jako přínosný systém řízení.

Kritéria

Podle Nařízení EMAS nemusí být systém řízení životního prostředí jen v souladu se všemi požadavky článku 4 ISO 14001 (Požadavky systému řízení životního prostředí), ale musí rovněž splňovat minimálně následující kritéria:

Soulad s právní úpravou

Hodnotitel životního prostředí označí environmentální prohlášení za neplatné, pokud zjistí v průběhu hodnocení, že společnost není v souladu s právními normami.

Zlepšování environmentálního výkonu

Organizace musí samy přispívat k trvalému zlepšování jejich environmentálního chování.

Externí komunikace a vztahy

Environmentální prohlášení je jedním z důležitých komunikačních prostředků. Dále má být veden otevřený dialog s veřejností a dalšími zainteresovanými stranami, což je hodnotitelem ověřeno v průběhu auditu.

Zapojení zaměstnanců

Společnost musí prokázat aktivní zapojení zaměstnanců do procesu trvale udržitelného zlepšování.

Požadavky stanovené EMAS:

 • vytvoření systému řízení životního prostředí pro definici, implementaci, hodnocení, revizi a kontinuitu politiky životního prostředí
 • vyhotovení interní zprávy o životním prostředí
 • provedení interního auditu životního prostředí
 • vyhotovení environmentálního prohlášení
 • zaslání environmentálního prohlášení registračnímu orgánu (kompetentnímu orgánu)
Akreditace

Quality Austria – vzdělávácí, certifikační a posudková společnost je akreditována jako kompetentní orgán Federálním ministerstvem pro ochranu klimatu, životního prostředí, energie, mobilitu, inovace a technologie (BMK/Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie).

Související standardy

ISO 9001, ISO 14001, SCC, ISO 45001, Zprávy trvalé udržitelnosti, eccos22®, ONR 192500

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494