Audity s přidanou hodnotou

Certifikace systémů a produktů

Využijte zdroje a potenciál k optimalizaci zisku, snižte chybovost i náklady. Podívejte se na nejpopulárnější standardy a zažádejte si o vypracování indikativní nabídky na míru.

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

IATF 16949

Zákaznické benefity

Audity qualityaustria se zaměřují na přínosy a přidanou hodnotu pro klienta.

 • Součástí auditu je hodnocení, zda byly splněny nastavené požadavky.
 • Jsme přesvědčeni, že očekávání zákazníka mají velký vliv na cíle, průběh a výsledek auditu.
 • Kompetence našich auditorů je pro nás prioritou číslo 1.
 • Nejvýznamnější je podle nás výkonnost a vliv auditovaného systému řízení s ohledem na celou organizaci.

Jsme akreditováni rakouským Ministerstvem hospodářství a digitalizace pro oblast systémů řízení dle ISO/IEC 17021-01 a produktů dle ISO/IEC 17065, tedy nejrozsáhlejším rozsahem akreditace pro systémy řízení v Rakousku.

Jakožto akreditovaná společnost musíme sledovat a dodržovat princip nezávislosti a objektivity. Z toho důvodu podléhají naše kompetence pravidelným kontrolám a certifikacím.

Jsme zástupcem organizace IQNet v Rakousku, proto disponujeme také oprávněním vydávat mezinárodně uznávané certifikáty IQNet.

Kompetence auditorů = nejvyšší hodnota

Stojíme si za naší odborností a kompetencemi v oblasti systémů řízení, díky nimž pomáháme zajistit a zvýšit kvalitu podnikání našich klientů. 

 • Auditoři qualityaustria mají kompetence a rozsáhlé znalosti z dané oblasti vzhledem k tomu, že pracují jako experti, manažeři či konzultanti souběžně s jejich každodenní prací.
 • Naši auditoři znají relevantní standardy skutečně do hloubky a pravidelně se v daným oblastech dále vzdělávají.
 • Auditoři qualityaustria pracují efektivně se souvislostmi mezi příčinou a následkem jakožto s možnými dopady - ať již zamýšlenými či ne - to je zcela zásadní.

Kromě toho nám záleží na přidané hodnotě, kterou našich klientům předáváme skrze naše auditory. Proto podporujeme jejich růst a rozvoj nejen pomocí vzdělávání a testů, ale také začleněním do komunity odborníků qualityaustria.

"Investice do efektivního systému řízení se vyplatí, protože jeho přínosy jsou patrné v každé sekci organizace a na všech úrovních. Propojení přináší jasnou strukturu a transparentnost. Navíc dochází k odhalení skrytých potenciálů, jež mají pozitivní dopady na výkonnost celé společnosti."

Konrad Scheiber, jednatel Quality Austria

Klient na prvním místě

Audit qualityaustria

 

Naše filozofie

 • Očekávání zákazníků velmi ovlivňují cíle a přínosy auditu.
 • Kompetence auditorů je extrémně důležitá.
 • Zásadní je výkonnost a efektivita auditovaného integrovaného systému řízení.
 • Zapojené osoby se v průběhu auditů potkávají.
 • Auditování s těmi správnými postoji a hodnotami vede ke kýženému výsledku.

Nezávislost, transparentnost, srozumitelnost, profesionální péče, faktické znázornění, integrita a důvěrnost jsou charakteristické pro všechny audity qualityaustria, díky čemuž systematicky přispívají k úspěchu organizace s ohledem na její kontext a filozofii.

Audity qualityaustria

Naše audity rozdělujeme do několika kategorií, což je výhodné pro obě dvě strany - klienta i certifikační organizaci. Samozřejmě bereme v potaz, že nejvyšší hodnoty je dosaženo, když audit splní očekávání a cíle klienta, a to s ohledem na nejlepší možný poměr cena - výkon. Audity integrovaných systémů řízení podléhají předepsaným pravidlům (např. ISO/IEC 17021-01 nebo ISO 19011). Jednotlivé kategorie auditů qualityaustria od sebe nejsou odděleny tlustou čárou, takže nastavení a struktura jsou vždy voleny podle činností a cílů dané organizace.

1. Vstupní informace
Základy pro nastavení systému řízení stanovuje zákazník, a to pomocí zvolených standardů a předpisů, zapojení se do odborných diskuzí, účastí na setkáních a dotazování se organizací, které již mají zkušenost s vybranými systémy řízení. Poté následuje úvodní rozhovor se společností Quality Austria, v jehož průběhu jsou projednány potřeby klienta a celá organizace je podrobně seznámena s procesem auditu. Na prvním místě jsou identifikovány specifické potřeby dané společnosti, díky čemuž může být individuálně naplánována certifikace. Pomocí shromážděných údajů a mezinárodních specifikací je proveden odhad, kolik času bude na realizaci auditu třeba.
2. Rozhodnutí
Nyní je třeba najít ideální cestu, tedy sladit důvody pro zavedení systému řízení s obchodními cíli společnosti. Výstupem by měl být plán projektu certifikace, přičemž hodnocení interních zdrojů je stejně důležité jako stanovení externích nákladů (např. konzultace a školení). Velmi vhodné je také připravit si harmonogram procesu certifikace. Na základě těchto informací může organizace učinit kvalifikované rozhodnutí o certifikaci.
3. Vytvoření a implementace konceptu
V této fázi procesu se mohou objevit následující priority:
 • Vytvoření povědomí o zvoleném systému řízení (např. školení qualityaustria pro manažery systémů řízení životního prostředí)
 • analýza požadavků standardů a plán implementace v organizaci
 • školení zaměstnanců v oblasti zvoleného systému řízení (qualityaustria in-house školení) a informace o možných změnách v procesech a postupech
 • zavedení a využití nových procesů v praxi tak, aby se pevně etablovaly
Management organizace by měl po celou být zapojen a podporovat proces zavádění systému řízení.
4. Krátký audit (volitelné)
Krátký audit může organizaci pomoci identifikovat, jak je úspěšná v implementaci systému řízení v jednotlivých oblastech, úrovních, procesech či jednotlivých požadavcích normy. Díky včasnému posouzení efektivnosti zaváděných opatření, je možné identifikovat chybné interpretace norem a zabránit tak vzniku dalších výdajů. Vedle toho se krátký audit osvědčil jako vhodný nástroj pro motivaci a zapojení zaměstnanců.
5. Certifikační audit Stage 1
Tento audit již tvoří součást certifikačního procesu a slouží k vyhodnocení úrovně systému řízení po potřeby certifikace. Stage 1 audit zahrnuje následující aspekty:
 • identifikace klíčových procesů, cílů a relevantních právních požadavků
 • hodnocení specifických aspektů dané organizace
 • zhodnocení dokumentace systému managementu
 • rozhodnutí o připravenosti systému řízení pro certifikační audit Stage 2
 • určení dalších kroků a postupů včetně plánu certifikačního auditu Stage 2
6. Certifikační audit Stage 2
V druhém stupni certifikačního auditu (Stage 2) jsou procesy a požadavky auditovány na vybraných vzorcích. V centru zájmu stojí:
 • Hodnocení souladu s požadavky daného standardu podle předem definovaného plánu auditu.
 • Představení rozvoje systému: definice silných stránek a potenciálů ke zlepšení.
 • Identifikace příležitostí ke zlepšení.
 • Hodnocení vhodnosti a přiměřenosti daného systému řízení s ohledem na cíle organizace.
Veškeré výsledky auditu spolu s odkazy, doporučeními a odchylkami jsou shrnuty v hodnotící zprávě z auditu.
7. Certifikát
Díky akreditaci je Quality Austria oprávněna vydávat certifikáty, které jsou uznávané celosvětově. Užívací práva jsou převedena spolu s certifikátem. Certifikát qualityaustria slouží jako doklad o souladu a může být využíván pro interní i externí komunikaci, v níž poslouží k zajištění lepších příležitostí a zisku zakázek.
8. Trvalý rozvoj a zlepšování systému
V zájmu neustálého zlepšování je třeba i systém řízení neustále rozvíjet. Z toho důvodu je nutné během dvou let po certifikaci realizovat dozorový audit . Po uplynutí třech let od úvodní certifikace je nutné provést recertifikační audit spolu s novým vydáním certifikátu.

Máte zájem o další informace?

Rádi Vám pomůžeme!

Stačí nám napsat!

+420 733 180 494