24. Led 2023

Více udržitelnosti pro ekonomiku

Proč je ESG pro organizace stále důležitější

Ať už se jedná o legislativní nebo finanční trhy, zaměstnance, zákazníky nebo zainteresované strany v dodavatelském řetězci - poptávka po transparentnosti z hlediska udržitelnosti roste ze všech stran nerozdílně.

Zároveň se stále častěji vyskytují různá rizika – ať už jde o fyzická rizika (jako jsou extrémní povětrnostní jevy nebo všeobecný nárůst teploty), rizika "přechodu" (např. v oblasti růstu cen za CO2) nebo reputační rizika,  jako je změna preferencí zákazníků nebo stigmatizace odvětví. Všechny výše uvedené faktory vyžadují cílené zkoumání ESG. Co ale ESG vlastně znamená?

Zkratka ESG označuje následující tři rozměry udržitelnosti:

  • Environmental: environmentální kritéria se používají k objasnění toho, do jaké míry společnosti způsobují ekologické problémy (např. emise skleníkových plynů, znečištění životního prostředí) nebo naopak sou schopny tyto problémy překonat.
  • Social: sociální kritéria (např. zdraví a bezpečnost zaměstnanců, pracovní podmínky nebo rozmanitost) se používají k analýze toho, jak společnosti nakládají s lidmi a sociálními složkami.
  • Governance: jedná se o způsob řízení společnosti - například z hlediska odměňování vedoucích pracovníků, strategií nebo korupce.

Tyto faktory jsou tedy pro firmy stále důležitější - nejen proto, že jsou částečně vyžadovány zákonem nebo proto, že jsou na trhu „nejmodernější", ale zejména proto, že podnikatelské aktivity mají na naše životní prostředí často dopad, který by neměl být podceňován. Společnosti a organizace jsou stále častěji vyzývány k odpovědnosti za energetickou účinnost, ochranu klimatu, přizpůsobení se změně klimatu, zachování zdrojů, snížení znečištění, ochranu biologické rozmanitosti i ochranu lidských práv. Jen společně můžeme dosáhnout náročných cílů udržitelnosti, včetně systémových změn. Sledování rozměrů ESG ukazuje ochotu aktivně pracovat na udržitelném rozvoji ekonomiky a přesvědčovat o tom prostřednictvím transparentní prezentace.

17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs) poskytuje dobrý základ pro dodržování kritérií ESG. Ne každý cíl je pro každou společnost stejně důležitý a relevantní, ale cíle udržitelného rozvoje slouží jako rámec pro orientaci a opatření pro udržitelnou budoucnost ve smyslu "Iniciativy 2030", jejíž součástí je i společnost Quality Austria. Tento globální cílový rámec byl zohledněn jak v legislativě, tak ve standardizaci ISO a dále rozčleněn v New Green Deal nebo v normách ISO.

Proč někdy mluvíme o CSR a někdy o ESG?

Pojmy CSR a ESG se často používají jako synonyma, ale mají odlišný rozsah: ESG se týká hodnocení odpovědnosti podniků, tj. je založeno na jasně měřitelných (kvantitativních) kritériích. Kritéria ESG lze tedy použít k objektivnímu posouzení toho, do jaké míry společnost dosahuje stanovených udržitelných cílů. To je také stále častěji vyžadováno, například směrnicí CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a souvisejícími ohlašovacími povinnostmi. Standardy EFRAG (přidruženého orgánu Evropské komise) pro výkaznictví jsou nyní k dispozici ve formě návrhů.

ESG stále častěji nahrazuje termín CSR. Na druhé straně CSR (Corporate Social Responsibility) je často založena spíše na kvalitativních prohlášeních a s přístupem "Doing Good, Avoiding Bad" („Dělat správné věci, vyhýbat se špatným“) na realizaci dobrovolných aktivit, které mají zvýšit udržitelný rozvoj ekonomiky nebo zabránit špatnému chování. Pomocí holistického přístupu k CSR mohou společnosti zajistit dlouhodobou existenci své značky - přebírají tak odpovědnost za dopad na společnost a životní prostředí obecně.

Nová produktová skupina Quality Austria: Udržitelnost a ESG management

S ohledem na tento současný a budoucí vývoj byla také naše skupina produktů qualityaustria přejmenována a s novým rokem 2023 tedy naleznete v našem portfoliu místo "Společenské odpovědnosti (CSR)"  produktovou skupinu  Udržitelnost a ESG management . Rádi bychom tak na současnou změnu ještě cíleněji reagovali nabídkou školení a dalšího vzdělávání i systémovou certifikací, a to tak, že bychom tři dimenze udržitelnosti zohlednili nejen v našich výrobcích a školeních, ale také v pojmenování celé produktové skupiny. Mezi nové vzdělávací produkty v této oblasti patří série kurzů Circular Globe Transformation Coach, která byla vyvinuta ve spolupráci se společností SQS na podporu přechodu od lineární ekonomiky k cirkulární. Novinkou jsou také Circular Globe Assessments pro hodnocení systémů výrobků a služeb, organizací nebo ekosystémů. Nově připravený seminář Regulace taxonomie a implementace/audit směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (podávání zpráv o udržitelnosti podniků) poskytuje první vhled do implementace směrnice CSRD a nových požadavků na podávání zpráv.

Jsme přesvědčeni, že organizace budou mít budoucnost pouze tehdy, pokud své výzvy v oblasti životního prostředí, udržitelnosti, podnikového managementu a správy budou řešit již dnes, budou je transparentně zveřejňovat a budou na nich nepřetržitě pracovat. My v Quality Austria vás v tom rádi podpoříme!

Zde najdete naši nabídku systémových a osobních certifikátů. Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

11. Led 2024

Nejnovější informace k ISO 9001

Aktuality z prosincového zasedání!

04. Led 2024

Optimální symbióza

ISO 27001 a Compliance Management

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

27. Říj 2023

Quality Austria je novým certifikačním orgánem pro ISO/IEC 27001

Rostoucí poptávka po zabezpečení informací

16. Říj 2023

Světový den standardizace – rok 2023

14. říjen 2023

30. Zář 2023

ISO 27001 jako součást rodiny IMS

Proč je to v současnosti tak důležité

27. Zář 2023

Katalog služeb Quality Austria 2024

Řízení rizik v digitálním světě?

14. Zář 2023

Analýza kontextu

Co si pod tímto pojmem představit a jak ji použít

08. Zář 2023

Vše důležité o standardu ISO 37001

Komentář specialistky na compliance

+420 733 180 494