04. Led 2024

Optimální symbióza pro bezpečné a v souladu s předpisy fungující řízení podniku

ISO 27001 a Compliance Management

Vzhledem k rychlému postupu digitální transformace a rostoucímu využívání informačních technologií je (informační) bezpečnost citlivých podnikových dat stále důležitější. Organizace stále - ne-li více než kdy jindy - čelí výzvám, jak splnit požadavky na dodržování předpisů a zároveň zajistit bezpečnost svých informací. V tomto kontextu sehrávají zásadní roli jak norma ISO 27001 týkající se bezpečnosti informací, tak řízení shody podle normy ISO 37301.

ISO/IEC 27001 je mezinárodně uznávaná norma pro bezpečnost informací, která pomáhá společnostem identifikovat a vyhodnocovat rizika související s bezpečností informací a přijímat vhodná opatření k jejich řešení. Naproti tomu řízení shody, jak je navrženo v normě ISO 37301, se týká dodržování právních, regulačních a etických požadavků s cílem ochránit společnost před sankcemi, ztrátou dobrého jména a dalšími negativními důsledky.

Společné cíle

Přestože se oba koncepty zaměřují na různé oblasti, existují určité podobnosti a synergie. Cílem obou je minimalizovat rizika, zavést ochranná opatření a zajistit bezpečnost informací a dat. Kromě toho jak norma ISO/IEC 27001, tak řízení shody podporují koncepční přístup k bezpečnosti a vytvářejí v organizacích povědomí o rizicích a odpovědnosti.

Norma ISO 27001 může organizacím pomoci při zavádění požadavků na dodržování předpisů tím, že poskytuje rámec pro vytvoření komplexního systému řízení bezpečnosti informací (ISMS). Zavedením vhodných kontrolních mechanismů a procesů mohou společnosti přijmout nezbytná bezpečnostní opatření ke splnění zákonných, regulačních a smluvních povinností.

Oba přístupy mají za cíl bezpečné a vyhovující řízení podniku. Integrací obou norem mohou společnosti využít synergie k efektivní koordinaci svého úsilí v oblasti bezpečnosti a shody s předpisy a k optimálnímu využití zdrojů. Díky stejné struktuře a organizaci (High Level Structure) lze obě normy ISO snadno kombinovat mezi sebou, popř. i s dalšími normami ISO.

Standardizovaná struktura, ještě snadnější integrace

Normy ISO 37301, ISO 37001 a ISO 27001 jsou založeny na High Level Structure (HLS), a proto je lze snadno kombinovat. To se týká například i kombinace s běžnými normami, jako je ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (životní prostředí) nebo ISO 45001 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Díky tomu lze dosáhnout silných synergických efektů, což je pro podniky jednoznačnou výhodou, - jejich stávající systém řízení lze kdykoli doplnit o další aspekty a přizpůsobit jej například aktuálním rámcovým podmínkám nebo novým právním požadavkům.

Jaký je přínos? Řada výhod na mnoha úrovních

Existuje několik důvodů, proč by společnosti a organizace měly zavést oba standardy. Zaprvé, splnění požadavků na shodu - například těch, na které se vztahuje norma ISO 37301 - a zavedení normy ISO 27001 vytváří důvěru mezi zákazníky, obchodními partnery a regulačními orgány. To může vést ke konkurenčním výhodám a novým obchodním příležitostem.

Za druhé, obě normy mohou pomoci identifikovat a odstranit bezpečnostní nedostatky. Zavedením normy ISO 27001 mohou společnosti zlepšit svá opatření pro zabezpečení informací a minimalizovat tak riziko ztráty a úniku dat. Řízení shody zároveň umožňuje identifikovat případy porušování předpisů a zavést vhodná opatření k minimalizaci rizika.

Zavedení normy ISO 27001 a řízení shody je v konečném důsledku silným signálem ve prospěch proaktivního řízení bezpečnosti a shody. Organizace, které zavedou obě normy, prokazují svůj závazek chránit citlivé údaje i dodržovat zákonné požadavky.

Celkově lze říci, že normy ISO 27001 a ISO 37301 mohou organizacím pomoci dosáhnout jejich cílů v oblasti bezpečnosti a dodržování předpisů. Zavedením obou norem se maximalizuje součinnost, která zajistí bezpečné řízení podniku v souladu s předpisy.

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

11. Led 2024

Nejnovější informace k ISO 9001

Aktuality z prosincového zasedání!

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

27. Říj 2023

Quality Austria je novým certifikačním orgánem pro ISO/IEC 27001

Rostoucí poptávka po zabezpečení informací

16. Říj 2023

Světový den standardizace – rok 2023

14. říjen 2023

30. Zář 2023

ISO 27001 jako součást rodiny IMS

Proč je to v současnosti tak důležité

27. Zář 2023

Katalog služeb Quality Austria 2024

Řízení rizik v digitálním světě?

14. Zář 2023

Analýza kontextu

Co si pod tímto pojmem představit a jak ji použít

08. Zář 2023

Vše důležité o standardu ISO 37001

Komentář specialistky na compliance

22. Srp 2023

Úspěchy našich klientů

Ocenění pro ÚPV

+420 733 180 494